Posts made in kwiecień, 2015

Pierwsze łączności młodych adeptów krótkofalarstwa

Posted by on 26 kwietnia 2015

Pierwsze łączności młodych adeptów krótkofalarstwa

Po kil­ku mie­sią­cach nauki, ćwi­czeń i przy­go­to­wań nasi mło­dzi adep­ci krót­ko­fa­lar­stwa Ser­giusz i Kuba zaczy­na­ją samo­dziel­nie pro­wa­dzić pierw­sze łączności.             Wszyst­kich chcą­cych zoba­czyć i usły­szeć czym jest krót­ko­fa­lar­stwo zapra­sza­my w każ­dy czwar­tek o godzi­nie 18 do budyn­ku Pla­ne­ta­rium MOA.

Read More

Dyplom “120 LAT RADIA ”

Posted by on 3 kwietnia 2015

Dyplom “120 LAT RADIA ”

W dniu 07 maja 1895 rosyj­ski fizyk i inży­nier Alek­san­der Popow na spo­tka­niu Rosyj­skie­go Towa­rzy­stwa Fizycz­ne­go i Che­micz­ne­go w Peters­bur­gu zapre­zen­to­wał urzą­dze­nie z któ­re­go otrzy­mał sygna­ły z iskier  oscy­la­to­ra Hert­za .  Eks­pe­ry­ment ten wyka­zał moż­li­wość prze­ka­zy­wa­nia wia­do­mo­ści na odle­głość bez kabli. W Rosji i nie­któ­rych innych kra­jach, 7 maja obcho­dzo­ny jest jako “Dzień z Radiem”. W związ­ku z 120. rocz­ni­cą tego wyda­rze­nia SRR (Sojuz Radio­ly­ubi­te­lei Ros­sii)...

Read More
error: Content is protected !!