Posts made in październik, 2015

SP9MOA na 5 Konferencji ARISS

Posted by on 20 października 2015

SP9MOA na 5 Konferencji ARISS

17 paź­dzier­ni­ka 2015 roku repre­zen­tan­ci Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie: Michał SQ9ZAYMariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Tymon wzię­li udział w 5. Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Uczest­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Pro­gra­mu ARISS w Pol­sce, któ­ra odby­ła się w Ostro­wie Wielkopolskim. Spo­tka­nie w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych zor­ga­ni­zo­wa­ły: Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców, Ostrow­ski Klub Krót­ko­fa­low­ców SP3POW oraz Gru­pa ARISS Polska. W cza­sie kon­fe­ren­cji, będą­cej ele­men­tem tego­rocz­nych...

Read More

Wizyta Bocheńskiej Grupy Krótkofalowców — 08.10.2015r.

Posted by on 20 października 2015

Wizyta Bocheńskiej Grupy Krótkofalowców — 08.10.2015r.

8 paź­dzier­ni­ka pod­czas dnia klu­bo­we­go z wizy­tą przy­by­ła do nas repre­zen­ta­cja zaprzy­jaź­nio­nej Bocheń­skiej Gru­py Krót­ko­fa­low­ców CQMBO w skła­dzie:  Bogu­sław SP9LGB, Jacek SQ9LFO, Mar­cin SQ9ZBC, Radek SQ9PXE i Janusz SQ9LCH. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z foto­re­la­cją Mariu­sza SP9HSQ, obra­zu­ją­cą prze­bieg tego prze­mi­łe­go przy­ja­ciel­skie­go spotkania 🙂 P.S. Klub otrzy­mał zapro­sze­nie do zło­że­nia rewizyty 🙂 Sko­rzy­sta­my w naj­bliż­szym dogod­nym...

Read More

Krótkofalarstwo w Niepołomicach — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Posted by on 6 października 2015

Krótkofalarstwo w Niepołomicach — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

W paź­dzier­ni­ko­wym nume­rze Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej uka­zał się arty­kuł opo­wia­da­ją­cy o histo­rii krót­ko­fa­lar­stwa w Nie­po­ło­mi­cach od pierw­sze­go radio­ama­to­ra po cza­sy obecne. Zapra­sza­my do lektury!!!         Cały numer dostęp­ny TUTAJ.

Read More

Innowacyjny start — artykuł

Posted by on 6 października 2015

Innowacyjny start — artykuł

    W perio­dy­ku “Inno­wa­cyj­ny start” wyda­nym na Mało­pol­ską Noc Naukow­ców uka­zał się arty­kuł autor­stwa Pani mgr. Moni­ki Maśla­niec pt. “Krót­ko­fa­low­cy w MOA znów nada­ją…”. Zapra­sza­my do lektury.    

Read More
error: Content is protected !!