Posts made in grudzień, 2015

****************************

Posted by on 23 grudnia 2015

****************************

    Wszyst­kim człon­kom i sym­pa­ty­kom Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia zdro­wych, pogod­nych Świąt oraz dużo cie­pła rodzin­ne­go. A w Nowym 2016 roku życzy­my speł­nia­nia wszel­kich marzeń oraz pla­nów, jak rów­nież wie­lu cie­ka­wych łączności.   Zarząd Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krótkofalowców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym...

Read More

Piąte miejsce w EPC Ukraine DX Contest

Posted by on 20 grudnia 2015

Piąte miejsce w EPC Ukraine DX Contest

W nie­daw­nych zawo­dach EPC Ukra­ine DX Con­test Sta­cja Klu­bo­wa SP9MOA zaję­ła pią­te miejsce. Gra­tu­la­cje dla ope­ra­to­rów Jan­ka SP9BCH, Patry­ka SQ9O oraz Micha­ła SQ9ZAY.          

Read More

Wizyta w SP9PSJ — 19.12.2015

Posted by on 20 grudnia 2015

Wizyta w SP9PSJ — 19.12.2015

W sobo­tę, 19 grud­nia repre­zen­ta­cja Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Andrzej SQ9MUP i Tomek (jesz­cze bez zna­ku) gości­ła z robo­czą wizy­tą w Klu­bie SP9PSJ w Jeziorzanach. Dzię­ku­je­my Łuka­szo­wi SQ9GEE i Jur­ko­wi SP9ODM za cie­płe i rze­czo­we przyjęcie .  

Read More

Potwierdzenie SAQ

Posted by on 20 grudnia 2015

Potwierdzenie SAQ

Pochwa­li­my się trochę: Do Klu­bu dotar­ła kar­ta QSL, potwier­dza­ją­ca pra­wi­dło­we ode­bra­nie i zde­ko­do­wa­nie depe­szy nada­wa­nej z zabyt­ko­wej sta­cji SAQ miesz­czą­cej się w Gri­me­ton w Szwecji. PRZYPOMNIENIE: SAQ to powsta­ła w 1922 roku jedy­na tego typu oca­la­ła sta­cja na świe­cie. Dwa razy w roku na Wigi­lię oraz w poło­wie roku na świę­to swo­je­go twór­cy Ale­xan­der­so­na na czę­sto­tli­wo­ści 17.2 kHz nada­wa­na jest stam­tąd depe­sza alfa­be­tem Mor­se­’a. Tym razem pierw­szy raz jako Klub...

Read More

Pierwsi kursanci zdali egzamin na operatora urządzeń radiowych

Posted by on 14 grudnia 2015

Pierwsi kursanci zdali egzamin na operatora urządzeń radiowych

12 grud­nia w dele­ga­tu­rze Urzę­du komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich pierw­sza gru­pa kur­san­tów przy­go­to­wy­wa­na w dużej mie­rze przez Mariu­sza SP9HSQ pozy­tyw­nie zda­ła egza­min na ope­ra­to­ra urzą­dzeń radio­wych w służ­bie radio­ko­mu­ni­ka­cyj­nej amatorskiej. Kole­gom Ser­giu­szo­wi, Fran­ko­wi, Mar­ko­wi i Tom­ko­wi ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i wita­my w gro­nie radioamatorów 🙂                     Szko­le­nie kur­san­tów odby­wa­ło się...

Read More
error: Content is protected !!