Posts made in Grudzień, 2015

Stacja Opoczno” czyli jak nie dojechaliśmy na egzamin

Posted by on 14 grudnia 2015

“Stacja Opoczno” czyli jak nie dojechaliśmy na egzamin

Sobo­ta, 5 grud­nia. Dzień dla kur­san­tów Ser­giu­sza, Fran­ka, Mar­ka i Tom­ka a tak­że pre­ze­sa Micha­ła SQ9ZAY, Andrze­ja SQ9MUP oraz Alka SQ9AOG roz­po­czy­na się bar­dzo wcze­śnie, gdyż pociąg mamy o 5 rano z minu­ta­mi. Wszy­scy sta­wia­my się punk­tu­al­nie na Dwor­cu Głów­nym w Kra­ko­wie by się udać do sto­li­cy na egza­min na świa­dec­two ope­ra­to­ra urzą­dzeń radio­wych. Kur­san­ci pod­eks­cy­to­wa­ni jak to będzie, czy się uda, czy pyta­nia podej­dą… Ruszy­li­śmy zgod­nie z pla­nem, roz­ma­wia­my,...

Read More

Krótkofalarstwo w pytaniach i odpowiedziach — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Posted by on 8 grudnia 2015

Krótkofalarstwo w pytaniach i odpowiedziach — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już naj­now­szy, gru­dnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej a w nim pierw­sza część cyklu arty­ku­łów Mariu­sza SP9HSQ, dają­ca odpo­wie­dzi na czę­sto zada­wa­ne nam pytania. Zapra­sza­my do lektury!!!  

Read More

Kolejna wizyta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Posted by on 8 grudnia 2015

Kolejna wizyta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

18 listo­pa­da przed­sta­wi­cie­le Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA po raz kolej­ny gości­li z robo­czą wizy­tą u Pana Edwar­da Gro­now­skie­go, sze­fa Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Powia­tu Wie­lic­kie­go. Celem wizy­ty było prze­ka­za­nie infor­ma­cji o naszych dzia­ła­niach zre­ali­zo­wa­nych od ostat­nie­go wio­sen­ne­go spo­tka­nia, a pole­ga­ją­cych głow­nie na przy­go­to­wa­niach do utwo­rze­nia sie­ci łącz­no­ści zapa­so­wej, jak rów­nież pro­pa­go­wa­niu krót­ko­fa­lar­stwa wśród lokal­nej spo­łecz­no­ści. Pan...

Read More
error: Content is protected !!