Posts made in wrzesień, 2016

Wrześniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 22 września 2016

Wrześniowy numer Gazety Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już kolej­ny, wrze­śnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej arty­kuł Mariu­sza SP9HSQ opi­su­ją­cy budo­wę zapa­so­wej sie­ci łącz­no­ści kry­zy­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce oraz wyko­rzy­sta­nie jej pod­czas Świa­to­wych Dni Młodzieży. Zapra­sza­my do lektury!       cały numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej pod adresem:http://wspolny.niepolomice.eu/dokumenty_na_strone/gazeta/2016_09.pdf

Read More

HF11FOGXI Pola Chwały

Posted by on 18 września 2016

HF11FOG — XI Pola Chwały

W dniach 19- 25 wrze­śnia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym SP9MOA będzie pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF11FOG z oka­zji jede­na­stej edycji “Pól Chwa­ły” (Fields of Glo­ry), XI Otwar­te­go Spo­tka­nia Wargamingowego. POLA CHWAŁY — INFO Spo­tka­nie entu­zja­stów histo­rii, gier wojen­nych i rekon­struk­cji histo­rycz­nej, otwar­te dla wszyst­kich. Bez zbęd­nych barier, przy czyn­nym zaan­ga­żo­wa­niu publicz­no­ści- chce­my podzie­lić się naszą pasją, dać nie­co zaba­wy...

Read More

HF800OBS na 800-lecie Opactwa Benedyktynek ze Staniątek

Posted by on 18 września 2016

HF800OBS na 800-lecie Opactwa Benedyktynek ze Staniątek

W dniach od 12 do 18 wrze­śnia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF800OBS z oka­zji 800-lecia Opac­twa Mni­szek Bene­dyk­ty­nek ze Sta­nią­tek. W sobo­tę 17 wrze­śnia dzię­ki uprzej­mo­ści Sio­stry Ksie­ni otrzy­ma­li­śmy pozwo­le­nie na pra­ce sta­cji z tere­nu Opactwa. W naj­bliż­szych dniach uka­że się aktu­aliz­cja z pod­su­mo­wa­niem pra­cy stacji.

Read More
error: Content is protected !!