Posts made in październik, 2016

HF11FOG — podumowanie

Posted by on 4 października 2016

HF11FOG — podumowanie

W dniach od 19 do 25 wrze­śnia Nie­po­ło­mic­ki Klub krót­ko­fa­low­ców pra­co­wał pod zna­kiem HF11FOG. Sta­cja pra­co­wa­ła z oka­zji 11-tych Pól Chwa­ły (Fields of Glo­ry), XI Otwar­te­go Spo­tka­nia Wargamingowego. Pola Chwa­ły to spo­tka­nie entu­zja­stów histo­rii, gier wojen­nych i rekon­struk­cji histo­rycz­nej, otwar­te dla wszyst­kich. Bez zbęd­nych barier, przy czyn­nym zaan­ga­żo­wa­niu publiczności. Przez tydzień pra­cy sta­cji zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 474 łącz­no­ści z kore­spon­den­ta­mi z 44 kra­jów na 3...

Read More

HF800OBS — podsumowanie

Posted by on 4 października 2016

HF800OBS — podsumowanie

W dniach od 12 do 18 wrze­śnia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pra­co­wał spod zna­ku oko­licz­no­ścio­we­go HF800OBS. Sta­cja pra­co­wa­ła z oka­zji 800-lecia Opac­twa Mni­szek Bene­dyk­ty­nek w Staniątkach. Klasz­tor mni­szek w Sta­niąt­kach jest naj­star­szym klasz­to­rem bene­dyk­ty­nek w Pol­sce. Ufun­do­wał go przed rokiem 1228 (może oko­ło 1216?) Kle­mens Jak­sa Gry­fi­ta dla swo­jej cór­ki Wizen­ny. Kon­se­kra­cja kościo­ła mia­ła miej­sce w roku 1238, a osta­tecz­ne zatwier­dze­nie fun­da­cji (przez papie­ża...

Read More
error: Content is protected !!