Posts made in Styczeń, 2018

Ćwiczenia MARCONI 2017

Posted by on 7 stycznia 2018

Ćwiczenia MARCONI 2017

UWAGA! Będzie poważ­nie, bo krót­ko­fa­lar­stwo to nie tyl­ko zabawa. W minio­ną sobo­tę na tere­nie naszej Pusz­czy odby­ły się Ćwi­cze­nia Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­ne wspól­nie z Nad­le­śnic­twem Nie­po­ło­mi­ce noszą­ce wie­le mówią­cy kryp­to­nim “Mar­co­ni 2017”. W ćwi­cze­niach uczest­ni­czy­ły jed­nost­ki Stra­ży Pożar­nej z Wie­licz­ki, Boch­ni i Sza­ro­wa, patro­le Poli­cji z Nie­po­ło­mic i Boch­ni, żoł­nie­rze z jed­nost­ki woj­sko­wej w Kła­ju, Straż Leśna oraz krót­ko­fa­low­cy. Celem ćwi­czeń było...

Read More

HF90OSP — 90 lat OSP Szarów

Posted by on 7 stycznia 2018

HF90OSP — 90 lat OSP Szarów

W dniach 26 do 29 paź­dzier­ni­ka Nie­po­ło­mic­ki Kub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA pra­co­wał spod zna­ku HF90OSP z oka­zji 90-lecia Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Sza­ro­wie. Ope­ra­to­rem sta­cji był nasz klu­bo­wicz a zara­zem czło­nek OSP Sza­rów Michał SP9MTJ.   HF95OSP 26–29.10.2017r. 95 lat Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Szarowie 95th anni­ver­sa­ry of the volun­ta­ry fire bri­ga­de in...

Read More
error: Content is protected !!