Baner

Modernizacja Przemiennika Niepołomickiego SR9OA

Posted by on 15 sierpnia 2019

Modernizacja Przemiennika Niepołomickiego SR9OA

Aby polep­szyć łącz­ność we wschod­niej czę­ści Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej, doło­ży­li­śmy jesz­cze jeden kabel na wie­ży obser­wa­cyj­nej w Dąbro­wie. Prze­mien­nik Nie­po­ło­mic­ki zyska dodat­ko­wą ante­nę kie­run­ko­wą typu Yagi, popra­wia­ją­cą jego czu­łość w tere­nie zale­sio­nym. Ante­na zosta­nie pod­łą­czo­na do nie­za­leż­ne­go odbior­ni­ka, dzię­ki cze­mu prze­mien­nik będzie auto­ma­tycz­nie wybie­rał i retrans­mi­to­wał sygnał z ante­ny dookól­nej lub kie­run­ko­wej, w zależ­no­ści od jako­ści odbie­ra­nej transmisji.Dziękujemy...

Read More

Mamy to!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Mamy to!

Już odbie­ra­my sygna­ły z pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 za pomo­cą anten zain­sta­lo­wa­nych w klu­bie i prze­sy­ła­my zde­ko­do­wa­nie dane do cen­trum kie­ro­wa­nia lotem :-)Jak się mie­wa sate­li­ta, czy­li infor­ma­cje o jego funk­cjach życio­wych dostęp­ne na stro­nie www.radio.pw-sat.pl

Read More

Gazeta Niepołomicka

Posted by on 15 sierpnia 2019

Gazeta Niepołomicka

Kolej­ne dwa arty­ku­ły z Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej. We wrze­śnio­wym nume­rze Michał SQ9ZAY pisze o naszym wkła­dzie w obcho­dy set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, czy­li oko­licz­no­ścio­wej sta­cji SN100JH (Józef Hal­ler). W nume­rze paź­dzier­ni­ko­wym Mariusz SP9HSQ przed­sta­wia wyjąt­ko­wo cie­ka­wą postać inży­nie­ra Ste­fa­na Man­czar­skie­go, pio­nie­ra radio­tech­ni­ki, wyna­laz­cy i tech­nicz­ne­go dorad­cy Armii Kra­jo­wej. Zapra­sza­my...

Read More

UWAGA! Wystawa “Niepodległa w eterze” już otwarta!

Posted by on 15 sierpnia 2019

UWAGA! Wystawa “Niepodległa w eterze” już otwarta!

Nie prze­gap­cie tego wyda­rze­nia, pozwól­cie się prze­nieść do cza­sów począt­ku radia w Pol­sce, do okre­su wal­ki zboj­nej pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej i póź­niej­szej epo­ki PRL‑u. Poznaj­cie zna­cze­nie łącz­no­ści radio­wej na morzu i w górach. A wszyst­ko wśród ory­gi­nal­nych eks­po­na­tów, histo­rycz­nych fil­mów i auten­tycz­nych gło­sów radio­wych. W imie­niu pani Anny Dul­skiej, ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia wysta­wy, w któ­rej rów­nież nie­po­ło­mic­cy krót­ko­fa­low­cy z SP9MOA mają...

Read More

Jodłówka Tuchowska 2018

Posted by on 15 sierpnia 2019

Jodłówka Tuchowska 2018

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA na spo­tka­niu w Jodłów­ce Tuchow­skiej. Zapra­sza­my na rela­cje fil­mo­wą autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ!

Read More

SN100JH

Posted by on 15 sierpnia 2019

SN100JH

Od 1 wrze­śnia w ete­rze pra­cu­je sta­cja SN100JH uru­cho­mio­na przez Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców z oka­zji 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Sta­cja dzia­ła w ramach akcji dyplo­mo­wej “Dro­ga do Wol­no­ści 1918” orga­ni­zo­wa­nej przez SP OTC pod patro­na­tem Zarzą­du Głów­ne­go Pol­skie­go Związ­ku Krót­ko­fa­low­ców przy współ­udzia­le Wydzia­łu Łącz­no­ści ZG LOK.Więcej infor­ma­cji moż­na uzy­skać pod adre­sem: www.qrz.com/db/sn100jhNa dzień dzi­siej­szy prze­pro­wa­dzo­no ponad 1000 QSO...

Read More
error: Content is protected !!