Do pobrania

Dekla­ra­cje członkowskie:

1. Dekla­ra­cja kan­dy­da­tów na człon­ka zwyczajnego

Człon­kiem zwy­czaj­nym może być peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na, któ­ra akcep­tu­je posta­no­wie­nia Sta­tu­tu oraz zało­że­nia pro­gra­mo­we Klu­bu, chce wnieść wkład pra­cy spo­łecz­nej w urze­czy­wist­nia­nie celów Klu­bu oraz zło­ży pisem­ną dekla­ra­cję zawie­ra­ją­cą reko­men­da­cję dwóch człon­ków Klubu.

2. Dekla­ra­cja kan­dy­da­tów na człon­ka wspierającego

Człon­kiem wspie­ra­ją­cym może zostać oso­ba fizycz­na lub oso­ba praw­na dekla­ru­ją­ca pomoc finan­so­wą, rze­czo­wą lub mery­to­rycz­ną w reali­za­cji celów Klubu.

3. Dekla­ra­cja uczest­ni­ka Klubu

Oso­by nie­peł­no­let­nie, posia­da­ją­ce pisem­ną zgo­dę rodzi­ców mogą posia­dać sta­tus uczest­ni­ka Klu­bu. Uczest­nik Klu­bu posia­da pra­wa i obo­wiąz­ki człon­ka zwy­czaj­ne­go za wyjąt­kiem czyn­ne­go i bier­ne­go pra­wa wybor­cze­go. Uczest­nik Klu­bu nie bie­rze udzia­łu w gło­so­wa­niu uchwał. Z chwi­lą osią­gnię­cia peł­no­let­nio­ści uczest­nik Klu­bu sta­je się człon­kiem zwy­czaj­nym Klubu.

error: Content is protected !!