Historia Klubu

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym powstał w mar­cu 2014 roku z ini­cja­ty­wy nie­po­ło­mic­kie­go śro­do­wi­ska krót­ko­fa­lar­skie­go przy wspar­ciu dyrek­cji Mło­dzie­żo­we­go Obser­wa­to­rium Astronomicznego.

Wszyst­ko zaczę­ło się od przy­go­to­wań do łącz­no­ści z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmicz­ną w ramach pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go Szkol­ny Kon­takt ARISS, do któ­re­go wspól­nie z Obser­wa­to­rium przy­go­to­wa­li­śmy część tech­nicz­ną wnio­sku. Zwią­za­ły nas tak­że wspól­ne poszu­ki­wa­nia dogod­ne­go miej­sca do prze­pro­wa­dze­nia łącz­no­ści ze Stacją.

01_P1050406_strona

Wte­dy to naro­dził się pomysł zało­że­nia Klubu.
Naj­lep­szym miej­scem dla takiej ini­cja­ty­wy było wła­śnie Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach, w któ­rym gro­ma­dzi się mło­dzież o sze­ro­kich zainteresowaniach.
W mar­cu 2014 roku zało­ży­li­śmy sto­wa­rzy­sze­nie zwy­kłe pod nazwą Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym. Zało­ży­cie­la­mi zosta­li: Janek SP9BCH, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP, Michał SQ9ZAY, Patryk SQ9OZG, Sła­wek SQ9SXP oraz nauczy­ciel Obser­wa­to­rium — Tymon “jesz­cze bez znaku” :).

02_strona

03_strona
Natych­miast po speł­nie­niu wyma­ga­nych for­mal­no­ści przy­stą­pi­li­śmy do budo­wy infra­struk­tu­ry ante­no­wej. Efekt pra­cy Mariu­sza SP9HSQ moż­na już podzi­wiać na dachu Obserwatorium.

Anteny_DSC_1593

error: Content is protected !!