Zapraszamy do nas!

Moż­na się z nami skon­tak­to­wać wie­lo­ma meto­da­mi :). Naj­lep­szą jest jed­nak spo­tka­nie „twa­rzą w twarz”, a do tego jesz­cze przy radiu! Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nia klu­bo­we, któ­re odby­wa­ją się we czwart­ki o godzi­nie 18.00 — oczy­wi­ście w sie­dzi­bie Klu­bu, czy­li w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (budy­nek Planetarium)
ul. M. Koper­ni­ka 2, Niepołomice

Czę­sto­tli­wo­ści Klubowe:

2m — 144,5125 MHz

70cm — 433.750 MHz

SR9OA — 438,750–7.6 MHz

error: Content is protected !!