Krótkofalarstwo

Hob­by. Czę­sto służ­ba i nie­kie­dy spo­sób na życie. Krót­ko­fa­lar­stwo to nawią­zy­wa­nie łącz­no­ści przy pomo­cy radio­sta­cji, udział w zawo­dach oraz budo­wa wła­snych kon­struk­cji nadawczo-odbiorczych.
Łącz­no­ści fonicz­ne, cyfro­we oraz tele­gra­fia (alfa­bet Mor­se­’a) — oto nie­któ­re moż­li­wo­ści jakie otwie­ra­ją się przed oso­bą posia­da­ją­cą pozwo­le­nie radiowe.
Uko­ro­no­wa­niem dzia­łań krót­ko­fa­low­ca może być kar­ta potwier­dza­ją­ca łącz­ność z kimś na dru­giej pół­ku­li lub wspar­cie zawo­do­wych służb ratowniczych.

error: Content is protected !!