Obserwatorium

Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach stwa­rza moż­li­wo­ści roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań i uzdol­nień uczniów w zakre­sie astro­no­mii, astro­nau­ty­ki, nauk przy­rod­ni­czych oraz tech­no­lo­gii informacyjnej.
Sztan­da­ro­wa dzia­łal­ność kon­cen­tru­je się wokół zajęć edu­ka­cyj­nych i tzw. kół zain­te­re­so­wań pro­wa­dzo­nych w okre­sie roku szkol­ne­go. Obser­wa­to­rium zaj­mu­je się tak­że popu­la­ry­za­cją astro­no­mii i nauk przy­rod­ni­czych orga­ni­zu­jąc pre­lek­cje, poka­zy nie­ba i oko­licz­no­ścio­we spo­tka­nia popularno-naukowe.

error: Content is protected !!