Posts made in październik, 2014

Stacja okolicznościowa SN50MOA

Posted by on 14 października 2014

Stacja okolicznościowa SN50MOA

Pomię­dzy 1 a 31 paź­dzier­ni­ka 2014 roku Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym będzie pra­co­wał pod oko­licz­no­ścio­wym zna­kiem SN50MOA. Oka­zja ku temu jest wyjąt­ko­wa. 50 lat temu — 27 wrze­śnia 1964 roku — Pol­skie Towa­rzy­stwo Miło­śni­ków Astro­no­mii uro­czy­ście otwo­rzy­ło zamiej­ską Sta­cję Obser­wa­cyj­ną w Niepołomicach. Współ­cze­śnie to Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne i sie­dzi­ba nasze­go Klu­bu. 18 paź­dzier­ni­ka 2014 roku odbę­dą się ofi­cjal­ne obcho­dy...

Read More

Ludzie bez nazwisk”

Posted by on 14 października 2014

“Ludzie bez nazwisk”

Z oka­zji swo­ich 50. uro­dzin, Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach wyda­ło ksią­żecz­kę opo­wia­da­ją­cą o jego powsta­niu i dzia­łal­no­ści. Jeden z roz­dzia­łów poświę­co­ny został krót­ko­fa­low­com i nasze­mu Klu­bo­wi. Pre­zen­tu­je­my ten roz­dział, choć w nie­co uprosz­czo­nej wer­sji. Zachę­ca­my do obej­rze­nia i prze­czy­ta­nia wer­sji oryginalnej!     „Ludzie bez nazwisk” czy­li radio­ama­to­rzy i histo­ria, któ­ra zato­czy­ła koło Paź­dzier­nik 2013 roku. Pewien pan przy­wo­żą­cy z Kra­ko­wa...

Read More

Konferencja w Ostrowie Wielkopolskim

Posted by on 14 października 2014

Konferencja w Ostrowie Wielkopolskim

4 paź­dzier­ni­ka 2014 roku repre­zen­tan­ci Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie: Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Tymon wzię­li udział w 4. Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Uczest­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Pro­gra­mu ARISS w Pol­sce, któ­ra odby­ła się w Ostro­wie Wielkopolskim. Spo­tka­nie w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych zor­ga­ni­zo­wa­ły: Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców, Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Szko­ły „ZAP-Edu­ka­cja”, Ostrow­ski Klub Krót­ko­fa­low­ców SP3POW oraz Gru­pa ARISS Polska. W cza­sie...

Read More

Noc Naukowców 2014

Posted by on 13 października 2014

Noc Naukowców 2014

26 wrze­śnia 2014 roku wzię­li­śmy udział w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców, któ­ra odby­ła się Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach. Jed­no­cze­śnie była to ofi­cjal­na inau­gu­ra­cja pra­cy naszej klu­bo­wej stacji. Odwie­dza­ją­cy Obser­wa­to­rium mogli zoba­czyć (i usły­szeć) jak prze­pro­wa­dza się łącz­no­ści krót­ko­fa­lar­skie, któ­ry­mi zaj­mo­wa­li się Mariusz SP9HSQ oraz Patryk SQ9OZG, zapo­znać się z łącz­no­ścia­mi cyfro­wy­mi z uży­ciem kom­pu­te­ra oraz obej­rzeć radia i ante­ny. W trak­cie...

Read More
error: Content is protected !!