Posts made in listopad, 2014

Pierwsze spotkania klubowe

Posted by on 22 listopada 2014

W dniu 23 paź­dzier­ni­ka 2014 roku odby­ło się pierw­sze spo­tka­nie człon­ków Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w pomiesz­cze­niu prze­ka­za­nym na nasze potrze­by przez Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne. Była to jed­no­cze­śnie inau­gu­ra­cja cyklicz­nych spo­tkań klu­bo­wych, na któ­re zapra­sza­my w każ­dy czwar­tek od godzi­ny 18-tej. W pomiesz­cze­niu klu­bo­wym dzia­ła już radio­sta­cja KF (Icom 735 / Icom 720A) na któ­rej Mariusz SP9HSQ prze­pro­wa­dził pierw­szą histo­rycz­ną łącz­ność...

Read More
error: Content is protected !!