Posts made in luty, 2015

Dzień Klubowy

Posted by on 28 lutego 2015

Dzień Klubowy

  W czwar­tek, 26 lute­go pod­czas dnia klu­bo­we­go spo­tka­ło nas kil­ka niespodzianek.   Jed­na z nich to odwie­dzi­ny kole­gów Mariu­sza SQ9T oraz Andrze­ja SQ9ZAS, a dru­ga to przy­by­cie z dru­kar­ni kart oko­licz­no­ścio­wych SN50MOA.   Mariusz SP9HSQ pro­wa­dził zaję­cia z nowym adep­tem sztu­ki ope­ra­tor­skiej Jur­kiem, nato­miast Michał SQ9ZAY wraz z Andrze­jem SQ9MUP w mię­dzy­cza­sie wydru­ko­wa­li naklej­ki przy­go­to­wa­ne przez Jan­ka SP9BCH i zaczę­li je kle­ić na karty. Potem wszy­scy...

Read More

Odebraliśmy wiadomość ze Stacji Kosmicznej

Posted by on 22 lutego 2015

Odebraliśmy wiadomość ze Stacji Kosmicznej

W minio­nych dniach (od 21 lute­go od g.10:30 UTC do 23 lute­go do g.21.30 UTC) astro­nau­ci z Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej po raz kolej­ny w ostat­nim cza­sie wysy­ła­li przez radio zako­do­wa­ne obra­zy SSTV. Prze­ka­zy te mia­ły cha­rak­ter oko­licz­no­ścio­wy, upa­mięt­nia­jąc osiem­dzie­sią­tą rocz­ni­cę uro­dzin Juri­ja Gaga­ri­na, pierw­sze­go czło­wie­ka w kosmosie. Infor­ma­cja o tej akcji dotar­ła do nas w ponie­dzia­łek, na pięć dni przed trans­mi­sją. Wte­dy też naro­dził się pomysł,...

Read More

Transmisja obrazów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Posted by on 18 lutego 2015

Transmisja obrazów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

W naj­bliż­szy week­end w Obser­wa­to­rium będzie­my mie­li szan­sę na odbiór  histo­rycz­nych obra­zów SSTV z Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej, nada­wa­nych z oka­zji 80-lecia uro­dzin pierw­sze­go kosmo­nau­ty Juri­ja Gagarina. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym  zapra­sza na eks­pe­ry­men­tal­ny nasłuch oraz pró­bę deko­do­wa­nia obra­zów prze­sy­ła­nych na żywo dro­gą radio­wą  z ISS. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do Obser­wa­to­rium (pro­si­my...

Read More

Obrazy z ISS

Posted by on 6 lutego 2015

Obrazy z ISS

W dniach 31 stycz­nia i 1 luty z pokła­du Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS) dobie­ga­ło na zie­mię dziw­ne pisz­cze­nie. Był to sygnał radio­wy SSTV nada­wa­ny na czę­sto­tli­wo­ści 145,800 Mhz przez rosyj­ską część zało­gi Sta­cji. Na począt­ku trans­mi­sji dał się sły­szeć znak wywo­ław­czy “Romeo Sier­ra Zero India Sier­ra Sier­ra” RS0ISS, po któ­rym nastę­po­wał prze­kaz radio­wy obra­zów przed­sta­wia­ją­cych Juri­ja Gaga­ri­na. Trans­mi­sja miał cha­rak­ter oko­licz­no­ścio­wy upa­mięt­nia­ją­cy osiem­dzie­sią­tą rocz­ni­ce...

Read More

Opłatek w Tenczynie

Posted by on 5 lutego 2015

Opłatek w Tenczynie

  W dniu 17 stycz­nia 2015 r. w Ten­czy­nie odby­ło się XXI Spo­tka­nie Opłat­ko­we, na któ­rym nie zabra­kło dele­ga­cji Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Sła­wek SQ9SXP. Wszyst­kich przy­by­łych powi­tał Brat Tade­usz SP9XWY. Po prze­ła­ma­niu się opłat­kiem i zło­że­niu życzeń na Nowy Rok 2015 odby­ła się pre­zen­ta­cja doty­czą­ca emi­sji cyfro­wych: JT65 oraz D‑stara. Następ­nie zebra­ni posłu­cha­li ludo­we­go zespo­łu muzycz­ne­go by potem udać...

Read More
error: Content is protected !!