Posts made in marzec, 2015

Dzień Klubowy 5 marca

Posted by on 8 marca 2015

Dzień Klubowy 5 marca

        Dzień Klu­bo­wy 5 mar­ca minął nam przy dal­szym ukła­da­niu kart oko­licz­no­ścio­wych. Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu wszyst­kich rąk temat osta­tecz­nie został zakończony. W trak­cie spo­tka­nia odwie­dzi­li nas kole­ga Mar­cin SQ9ZBC z Bocheń­skiej Gru­py Krót­ko­fa­low­ców a tak­że kole­ga Miko­łaj SQ9ZAP, któ­ry w efek­cie zade­kla­ro­wał chęć przy­stą­pie­nia do nas 🙂 Klub się rozrasta.     Oczy­wi­ście w trak­cie spo­tka­nia Mariusz SP9HSQ pro­wa­dził zaję­cia z adep­ta­mi sztu­ki krót­ko­fa­lar­skiej:...

Read More
error: Content is protected !!