Posts made in maj, 2015

Podsumowanie pracy stacji okolicznościowej HF24DN

Posted by on 25 maja 2015

Podsumowanie pracy stacji okolicznościowej HF24DN

Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF24DN prze­szła do histo­rii więc przy­szedł czas na podsumowanie. Czwar­tek, 21 maja, Przygotowania Pierw­sze pra­cę roz­po­czę­ły się w czwar­tek 21 maja, kie­dy to posta­wio­na zosta­ła ante­na KF oraz UKF na 10 metro­wym masz­cie. Ante­na na KF to zro­bio­ny na potrze­by wypa­dów w teren dipol 80, 40 i 20m odci­na­ny tra­pa­mi, a na UKF to “Jot­ka”. Mimo ulew­ne­go desz­czu kole­gom Jan­ko­wi SP9BCH, Andrze­jo­wi SQ9MUP, Irko­wi SP9IM oraz Jur­ko­wi (jesz­cze bez zna­ku)...

Read More

HF24DN na 24 Dni Niepołomic

Posted by on 21 maja 2015

HF24DN na 24 Dni Niepołomic

                        W dniach 22–24 maja Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców będzie pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF24DN z oka­zji 24 Dni Nie­po­ło­mic. Jako, że sta­cja będzie pra­co­wać w sąsiedz­twie Zam­ku Kró­lew­skie­go (MWI01) prze­pro­wa­dzo­na łącz­ność będzie się liczyć do Dyplo­mu Zamkowego.  Łącz­no­ści będą potwier­dza­ne oko­licz­no­ścio­wy­mi kar­ta­mi QSL. QSL via SP9MOA (OT-12) HF24DN na APRS      Pod­czas Dni Nie­po­ło­mic zbie­ra­ne...

Read More

Majowy Piknik Rodzinny

Posted by on 4 maja 2015

Majowy Piknik Rodzinny

W dniu 2 maja br. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców wziął czyn­ny udział w Majo­wym Pik­ni­ku Rodzin­nym, inau­gu­ru­ją­cym obcho­dy XX-lecia dzia­ła­nia Koła Przy­ja­ciół Har­cer­stwa w Nie­po­ło­mi­cach. Na potrze­by tej oraz innych imprez wyjaz­do­wych zbu­do­wa­na zosta­ła trzy­pa­smo­wa ante­na KF, któ­ra dzień wcze­śniej zosta­ła roz­wie­szo­na na tere­nie Ośrod­ka Har­cer­skie­go, wzbu­dza­jąc spo­re zain­te­re­so­wa­nie wśród zuchów i har­ce­rzy. W namio­cie ulo­ko­wa­li­śmy sta­cję KF i UKF, przy...

Read More

Spotkanie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Posted by on 2 maja 2015

Spotkanie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

W dniu 29.04.2015 przed­sta­wi­cie­le Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców, Michał Matu­sik SQ9ZAY oraz Mariusz Cie­luch SP9HSQ, uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z pra­cow­ni­ka­mi Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wie­licz­ce, Panem Edwar­dem Gro­now­skim i Panem Toma­szem Baste­rem. Korzy­sta­jąc z zapro­sze­nia Pana Edwar­da, mie­li­śmy oka­zję przed­sta­wić pra­cę nasze­go Klu­bu, moż­li­wo­ści sprzę­to­we oraz zasięg sta­cji. Omó­wi­li­śmy rów­nież zasa­dę dzia­ła­nia sys­te­mu APRS, któ­ry może...

Read More
error: Content is protected !!