Posts made in czerwiec, 2015

Odebraliśmy depeszę z Radiostation Grimeton SAQ

Posted by on 29 czerwca 2015

Odebraliśmy depeszę z Radiostation Grimeton SAQ

28 czerw­ca w sie­dzi­bie Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odby­ła się pró­ba ode­bra­nia depe­szy z zabyt­ko­wej sta­cji SAQ miesz­czą­cej się w Gri­me­ton w Szwe­cji. Jest to powsta­ła w 1922 roku jedy­na tego typu oca­la­ła sta­cja na świe­cie. Dwa razy w roku na Wigi­lię oraz w poło­wie roku na świę­to swo­je­go twór­cy Ale­xan­der­so­na na czę­sto­tli­wo­ści 17.2 kHz nada­wa­na jest stam­tąd depe­sza alfa­be­tem Mor­se­’a. Tym razem pierw­szy raz jako...

Read More

Zapraszamy na odbiór depeszy SAQ 28 czerwca

Posted by on 21 czerwca 2015

Zapraszamy na odbiór depeszy SAQ 28 czerwca

Uwa­ga! Uwa­ga! Uwaga! Nad­cho­dzi depe­sza SAQ! Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców wszyst­kich świa­tłych miesz­kań­ców Nie­po­ło­mic zapro­sić pra­gnie, na eks­pe­ry­ment spe­cy­jal­ny, pole­ga­ją­cy na fal radio­wych odbio­rze, któ­re­mi to taj­na depe­sza ze szwedz­kiej sta­cy­ji SAQ prze­sła­na będzie. Sta­cy­ja ta w 1924 roku zbu­do­wa­na była, i do tej pory dzię­ki sta­ra­niom wiel­kim tam­tej­szych rady­ja pasjo­na­tów, po dwa­kroć w roku załą­cza­na jest, na Wigi­li­ję i świę­to inży­nie­ra...

Read More

IV Szkolny Piknik Rodzinny — Podłęże

Posted by on 21 czerwca 2015

IV Szkolny Piknik Rodzinny — Podłęże

20 czerw­ca namiot Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców był jed­ną z atrak­cji IV Szkol­ne­go Pik­ni­ku Rodzin­ne­go, któ­ry odbył się na tere­nie obiek­tu spor­to­we­go KS Pił­karz Pod­łę­że. Poni­żej pre­zen­tu­je­my krót­ką fotorelację:         Foto: Mariusz Cie­luch SP9HSQ

Read More

Krótkofalarstwo — hobby, sport, służba” artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Posted by on 9 czerwca 2015

“Krótkofalarstwo — hobby, sport, służba” artykuł w Gazecie Niepołomickiej

W naj­now­szym wyda­niu Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej zna­lazł się arty­kuł poświę­co­ny nasze­mu hob­by. Ze wzglę­du na to, że zbyt­nio się roz­pi­sa­li­śmy nie­ste­ty nie zmie­ści­ły się zdję­cia, ale przed­sta­wia­my je tutaj. Krót­ko­fa­lar­stwo — hob­by, sport, służba Na wstę­pie kil­ka słów, czym jest krót­ko­fa­lar­stwo oraz kim są Krót­ko­fa­low­cy. Zatem krót­ko­fa­lar­stwo to hob­by pole­ga­ją­ce na nawią­zy­wa­niu łącz­no­ści radio­wych przy pomo­cy radio­sta­cji na wydzie­lo­nych pasmach, potwier­dza­niu łącz­no­ści...

Read More

Piknik Rodzinny przy kościele na Jazach

Posted by on 8 czerwca 2015

Piknik Rodzinny przy kościele na Jazach

W nie­dzie­lę, 31 maja Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców dzię­ki uprzej­mo­ści ks. Edwar­da gościł na Pik­ni­ku Rodzin­nym odby­wa­ją­cym się przy koście­le na nie­po­ło­mic­kich Jazach. W trak­cie Pik­ni­ku moż­na było zoba­czyć jak pro­wa­dzi się łącz­no­ści, obej­rzeć sprzęt oraz spró­bo­wać swo­ich sił w “Kąci­ku Telegraficznym”. Za prze­pro­wa­dzo­ne łącz­no­ści w dniu 31 maja kore­spon­den­ci otrzy­ma­ją kar­ty pod­stem­plo­wa­ne pie­czę­cią...

Read More
error: Content is protected !!