Posts made in czerwiec, 2015

ŁOŚ 2015

Posted by on 3 czerwca 2015

ŁOŚ 2015

30 maja zało­ga Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Michał SQ9ZAY gości­la na ŁOŚ‑u, spo­tka­niu krót­ko­fa­low­ców na pogra­ni­czu okrę­gów SP6, SP7 i SP9. Była to dosko­na­ła oka­zja do poka­za­nia się jako Klub oraz przed­sta­wie­nia nasze­go patro­na czy­li Mło­dzie­żo­we­go Obser­wa­to­rium Astronomicznego.   W trak­cie trwa­nia impre­zy odbył się panel SP EmCom (SP Emer­gen­cy Com­mu­ni­ca­tions), komór­ki PZK zaj­mu­ją­cej się tema­ty­ką łącz­no­ści kry­zy­so­wej...

Read More
error: Content is protected !!