Posts made in lipiec, 2015

HF125OSPN — Podsumowanie

Posted by on 25 lipca 2015

HF125OSPN — Podsumowanie

  PODSUMOWANIE: Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF125OSPN pra­co­wa­ła w dniach od 15 do 21 lipca. Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 186 łącz­no­ści z 25 kra­ja­mi taki­mi jak Hisz­pa­nia, Sło­we­nia, Anglia, Fran­cja, Węgry, Bel­gia, Sło­wa­cja, Rosja, Ser­bia, Chor­wa­cja, Nor­we­gia, Dania, Wło­chy, Esto­nia, Ukra­ina, Litwa, Holan­dia, Fin­lan­dia, Austria, Cze­chy, Litwa, Buł­ga­ria, Niem­cy i oczy­wi­ście Pol­ska. Zakres obra­zu­je poniż­szy rysu­nek (źró­dło: hrdlog.net)     W dniach od 15 do 21 lip­ca 2015r. Nie­po­ło­mic­ki Klub...

Read More

HF125OSPN w 125-lecie OSP w Niepołomicach

Posted by on 12 lipca 2015

HF125OSPN w 125-lecie OSP w Niepołomicach

                W dniach od 15 do 21 lip­ca Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym będzie pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF125OSPN z oka­zji 125-lecia Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Niepołomicach. 18 i 19 lip­ca Sta­cja będzie pra­co­wać z tere­nu Straż­ni­cy, gdzie będą się odby­wać uro­czy­sto­ści...

Read More

Okolicznościowa stacja radiowa” — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Posted by on 12 lipca 2015

“Okolicznościowa stacja radiowa” — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

W pią­tek poja­wił się waka­cyj­ny numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł o naszej sta­cji oko­licz­no­ścio­wej HF24DN. Zapra­sza­my do lektury.         Oko­licz­no­ścio­wa sta­cja radiowa Tego­rocz­ne Dni Nie­po­ło­mic dla Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko-falow­ców upły­nę­ły bar­dzo pra­co­wi­cie, a to za spra­wą sta­cji oko­licz­no­ścio­wej o zna­ku HF24DN, któ­rą Klub uru­cho­mił na czas trwa­nia świę­ta nasze­go miasta. Radio­we sta­cje oko­licz­no­ścio­we upa­mięt­nia­ją lub pro­mu­ją wyda­rze­nia...

Read More

Potwierdzenie odbioru depeszy SAQ

Posted by on 11 lipca 2015

Potwierdzenie odbioru depeszy SAQ

Wszem i wobec uprzej­mie donieść pra­gniem, że eks­pe­ry­ment nasz na odbio­rze depe­szy ze histo­rycz­nej sta­cy­ji SAQ pole­ga­ją­cy, suk­ce­sem zakoń­czyć się raczył. Jako na dowód słów tych praw­dzi­wo­ści, trzy doku­men­ta w załą­cze­niu poka­zu­jem. A to list krót­ki jaśnie pana Lar­sa Kal­lan­da, a to treść depe­szy co do dzi­siaj taj­na musieć była oraz część listy rady­jo­ama­to­rów, co ode­brać depe­szę zdo­ła­li. Sta­cy­ja nasza klu­bo­wa w gro­nie ośmiu z Pol­ski na spi­sie się zna­la­zła....

Read More
error: Content is protected !!