Posts made in sierpień, 2015

Eksperymentalny odczyt dźwięku z fonografu Edisona — 31.07.2015r.

Posted by on 5 sierpnia 2015

Eksperymentalny odczyt dźwięku z fonografu Edisona — 31.07.2015r.

Dzię­ki uprzej­mo­ści Dyrek­to­ra Mało­pol­skie­go Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa, Pana Kaje­ta­na Kona­rzew­skie­go, w dniu 31 lip­ca br. na tere­nie Muzeum Fono­gra­fii w Nie­po­ło­mi­cach odbył się eks­pe­ry­men­tal­ny odczyt dźwię­ku z fono­gra­fu Edi­so­na. Urzą­dze­nie pro­du­ko­wa­ne było w latach 1900 — 1902 przez nie­miec­ką fir­mę Excel­sior Werke z Kolo­nii. Zosta­ło odre­stau­ro­wa­ne przez Pana Ryszar­da Dul­skie­go, któ­ry dodat­ko­wo doro­bił spe­cjal­ny prze­twor­nik opar­ty na mikro­fo­nie róż­ni­co­wym. Dzię­ki temu...

Read More
error: Content is protected !!