Posts made in styczeń, 2016

Rozpoczynamy budowę Zapasowej Sieci Łączności Kryzysowej!

Posted by on 20 stycznia 2016

Rozpoczynamy budowę Zapasowej Sieci Łączności Kryzysowej!

  Miło nam poin­for­mo­wać, że w dniu 19.01.2016 r. Zarząd Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym, pod­pi­sał umo­wę z Gmi­ną Nie­po­ło­mi­ce na reali­za­cję zada­nia publicz­ne­go w zakre­sie ratow­nic­twa i ochro­ny lud­no­ści, pod nazwą “Budo­wa zapa­so­wej sie­ci łącz­no­ści kryzysowej”. Pod­pi­sa­nie umo­wy jest efek­tem zło­żo­ne­go w ubie­głym roku pro­jek­tu na kon­kurs ogło­szo­ny przez Bur­mi­strza Mia­sta i Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce, doty­czą­ce­go...

Read More

Opłatek w Tenczynie 2016

Posted by on 20 stycznia 2016

Opłatek w Tenczynie 2016

W sobo­tę, 16 stycz­nia w Ten­czy­nie miał miej­sce tra­dy­cyj­ny Opła­tek Krót­ko­fa­low­ców, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Klub Doli­ny Raby oraz Tade­usza SP9XWY. Nie mogło tam zabrak­nąć dele­ga­cji Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ oraz Andrzej SQ9MUP. Zapra­sza­my do obej­rze­nia wideo rela­cji przy­go­to­wa­nej przez Mar­ci­na SQ9ZBC z zaprzy­jaź­nio­nej Bocheń­skiej Gru­py Krót­ko­fa­low­ców CQMBO, któ­re­mu dzię­ku­je­my za niniej­szy materiał 🙂 FILM AUTORSTWA MARCINA...

Read More

Styczniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 15 stycznia 2016

Styczniowy numer Gazety Niepołomickiej

Uka­zał się już naj­now­szy, stycz­nio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim kolej­ny arty­kuł z serii “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”  autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ. Tym razem zdra­dza­my tajem­ni­ce SDR‑a. Zapra­sza­my do lektury.   Klik­nij w zdję­cie aby powiększyć.   Cały numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej dostęp­ny TUTAJ

Read More
error: Content is protected !!