Posts made in marzec, 2016

Pierwszy etap realizacji zadania publicznego zakończony.

Posted by on 7 marca 2016

Pierwszy etap realizacji zadania publicznego zakończony.

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców roz­po­czął reali­za­cję zada­nia publicz­ne­go na 2016 rok w zakre­sie ratow­nic­twa i ochro­ny lud­no­ści pole­ga­ją­ce­go na budo­wie Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej w ramach kon­kur­su ofert dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, ogło­szo­ne­go przez Bur­mi­strza Mia­sta i Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce w ubie­głym roku. Zada­nie to finan­so­wa­ne jest dota­cją przez Urząd Mia­sta i Gmi­ny Niepołomice. Zgod­nie z har­mo­no­gra­mem, w minio­ny czwar­tek został zamknię­ty pierw­szy...

Read More
error: Content is protected !!