Posts made in kwiecień, 2016

HF40HSP — Stacja okolicznościowa

Posted by on 26 kwietnia 2016

HF40HSP — Stacja okolicznościowa

W dniach 25.04 ‑08.05  Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym SP9MOA będzie pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF40HSP z oka­zji czter­dzie­sto­le­cia Har­cer­skie­go Szcze­pu “Pusz­cza” Za prze­pro­wa­dzo­ne łącz­no­ści będzie moż­na otrzy­mać oko­licz­no­ścio­wą kar­tę QSL. Szcze­gó­ły: www.qrz.com/db/hf40hsp Zapra­sza­my do łączności!   Szczep “Pusz­cza” zało­ży­ło  w 1976 roku gro­no mło­dych ludzi. Na patro­na wybra­li Kró­la Kazi­mie­rza Wiel­kie­go — wybit­ne­go wład­cę...

Read More

Niepołomicki Radar Burzowy

Posted by on 17 kwietnia 2016

Niepołomicki Radar Burzowy

Jako że roz­po­czy­na się sezon burzo­wy posta­no­wi­li­śmy uru­cho­mić na naszej stro­nie nową zakład­kę ” Radar”. Znaj­dzie­cie w niej dane na żywo ze sta­cji detek­cji wyła­do­wań atmos­fe­rycz­nych, zbu­do­wa­nej w 2012 roku w Nie­po­ło­mi­cach przez Mariu­sza SP9HSQ. W owym cza­sie była to jed­na z pierw­szych tego typu ama­tor­skich sta­cji w Polsce.  Zakład­kę RADAR przy­go­to­wał Tomek SP9TOM, spe­cja­li­sta IT Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krótkofalowców. Pod tym lin­kiem znaj­dzie­cie histo­rię powsta­nia...

Read More

Kolejna wizyta u Pana Ryszarda

Posted by on 8 kwietnia 2016

Kolejna wizyta u Pana Ryszarda

Kil­ka tygo­dni temu eki­pa SP9MOA w skła­dzie Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP, Jurek SP9FBT i Tomek SP9TOM wybra­li się z kolej­ną wizy­tą do dr Ryszar­da Dulskiego. To co tam zoba­czy­li przed­sta­wia poniż­szy film:      

Read More

Kwietniowy numer Gazety NIepołomickiej

Posted by on 8 kwietnia 2016

Kwietniowy numer Gazety NIepołomickiej

Uka­zał się już  kwiet­nio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł Jan­ka SP9BCH, kie­row­ni­ka sta­cji klu­bo­wej. Autor przed­sta­wia czy­tel­ni­kom czym jest Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców, a tak­że poka­zu­je jak i za co moż­na zdo­być dyplomy. Zapra­sza­my do lektury 🙂   Kli­ka­jąc tutaj prze­czy­tasz cały numer Gaze­ty Niepołomickiej  

Read More
error: Content is protected !!