Posts made in maj, 2016

Czerwcowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 26 maja 2016

Czerwcowy numer Gazety Niepołomickiej

    Nie­co wcze­śniej niż zwy­kle dostęp­ny jest już naj­now­szy, czerw­co­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej. Tym razem Michał SQ9ZAY przed­sta­wia w arty­ku­le minio­ne dwa lata dzia­łal­no­ści Klu­bu oraz pre­zen­tu­je naj­bliż­sze pro­jek­ty. Zapra­sza­my do lektury.

Read More

Grant dla SP9MOA!!!

Posted by on 26 maja 2016

Grant dla SP9MOA!!!

Miło nam poin­for­mo­wać, że pro­jekt Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców pt. „Zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści zajęć klu­bo­wych oraz popra­wie­nie wize­run­ku sta­cji tere­no­wej pod­czas imprez oko­licz­no­ścio­wych” zdo­był pierw­sze miej­sce w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su „Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich – Mało­pol­ska Lokal­nie” i otrzy­mał grant w wyso­ko­ści 5.000 złotych! Środ­ki te prze­zna­czy­my na budo­wę sys­te­mu anten kie­run­ko­wych ste­ro­wa­nych kom­pu­te­ro­wo do pro­wa­dze­nia łącz­no­ści...

Read More

SP9MOA z projektem do Budżetu Obywatelskiego

Posted by on 26 maja 2016

SP9MOA z projektem do Budżetu Obywatelskiego

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców zło­żył pro­jekt do przy­szło­rocz­nej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Nasza pro­po­zy­cja zakła­da przy­go­to­wa­nie pra­cow­ni elek­tro­nicz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym zakup lutow­nic, przy­rzą­dów pomia­ro­wych, pły­tek oraz zesta­wów do samo­dziel­ne­go mon­ta­żu. Wszyst­ko to pozwo­li na wpro­wa­dze­nie naj­młod­szych we wspa­nia­ły świat radio­tech­ni­ki i roz­wi­nie umie­jęt­ność budo­wy wła­snych ukła­dów elek­tro­nicz­nych. Pro­jekt został już pozy­tyw­nie zwe­ry­fi­ko­wa­ny...

Read More

Piknik Rodzinny przy kościele na Jazach — 22.05.2016r.

Posted by on 26 maja 2016

Piknik Rodzinny przy kościele na Jazach — 22.05.2016r.

22 maja dzię­ki uprzej­mo­ści ks. Edwar­da mogli­śmy gościć na Pik­ni­ku Rodzin­nym, zor­ga­ni­zo­wa­nym przy koście­le w Nie­po­ło­mic­kich Jazach. W naszym namio­cie moż­na było zoba­czyć jak pro­wa­dzo­ne są łącz­no­ści przez ope­ra­to­rów Fran­ka SQ9FSZ, Micha­ła SQ9ZAY i Mariu­sza SP9HSQ, zoba­czyć czym jest APRS, spró­bo­wać swo­ich sił w nada­wa­niu kodem Mor­se­’a pod czuj­nym okiem Jan­ka SP9BCH czy też zoba­czyć prze­chwy­co­ny obraz z sate­li­ty pogo­do­we­go. Dzię­ki kole­gom z MOA przy naszym namio­cie sta­nął...

Read More

Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 16 maja 2016

Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny majo­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej Tomasz Szre­nia­wa SP9TOM, spe­cja­li­sta IT Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu krót­ko­fa­low­ców pre­zen­tu­je zasa­dę dzia­ła­nia “Nie­po­ło­mic­kie­go rada­ru Burzo­we­go”, szcze­gól­nie przy­dat­ne­go przy wio­sen­nej aurze. Zapra­sza­my do lektury!! Peł­na wer­sja Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej dostęp­na TUTAJ

Read More
error: Content is protected !!