Posts made in maj, 2016

HF40HSP w 40-lecie Szczepu “Puszcza” — podsumowanie

Posted by on 11 maja 2016

HF40HSP w 40-lecie Szczepu “Puszcza” — podsumowanie

PODSUMOWANIE: Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF40HSP pra­co­wa­ła w dniach 25 kwiet­nia — 8 maja 2016r. Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 637 łączności. Sta­cja była sły­szal­na na 4 kon­ty­nen­tach w 52 kra­jach takich jak Hisz­pa­nia, Anglia, Fran­cja, Węgry, Bel­gia, Sło­wa­cja, Rosja, Ser­bia, Chor­wa­cja,  Dania, Wło­chy, Esto­nia, Ukra­ina, Litwa,  Cze­chy,  Buł­ga­ria, Niem­cy a tak­że Chi­le, Argen­ty­na, USA,  Bra­zy­lia, Japo­nia, Taj­lan­dia oraz Azo­ry . Zakres obra­zu­je poniż­szy rysu­nek (źró­dło: hrdlog.net)    ...

Read More
error: Content is protected !!