Posts made in listopad, 2016

SP9MOA na 6 Konferencji ARISS w Ostrowie Wielkopolskim

Posted by on 23 listopada 2016

SP9MOA na 6 Konferencji ARISS w Ostrowie Wielkopolskim

22 paź­dzier­ni­ka 2016 roku repre­zen­tan­ci Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w składzie:Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Fra­nek SQ9FSZ wzię­li udział w 6. Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Uczest­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Pro­gra­mu ARISS w Pol­sce, któ­ra po raz kolej­ny odby­ła się w Ostro­wie Wielkopolskim. W cza­sie kon­fe­ren­cji, będą­cej tra­dy­cyj­nie ele­men­tem obcho­dów Świa­to­we­go Tygo­dnia Prze­strze­ni Kosmicz­nej, zaję­to się przede wszyst­kim zagad­nie­nia­mi łącz­no­ści...

Read More

Montaż anteny u kolegi SP9FGK

Posted by on 13 listopada 2016

Montaż anteny u kolegi SP9FGK

28 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach popo­łu­dnio­wych eki­pa SP9MOA w skła­dzie Michał SQ9ZAY oraz Mariusz SP9HSQ wybra­ła się do kole­gi klu­bo­we­go Fran­ka SP9FGK. Zada­niem był mon­taż ante­ny Dia­mond X200N na wysię­gni­ku przy­mo­co­wa­nym do balkonu. Mariusz SP9HSQ poja­wił się na miej­scu o umó­wio­nej porze i roz­po­czął wraz z gospo­da­rzem skła­da­nie ante­ny. Kil­ka minut póź­niej, prze­biw­szy się przez piąt­ko­we kra­kow­skie kor­ki na miej­sce dotarł Michał SQ9ZAY i roz­po­czę­ła się ope­ra­cja mon­ta­żu...

Read More

Październikowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 13 listopada 2016

Październikowy numer Gazety Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już paź­dzier­ni­ko­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej Michał SQ9ZAY przy­bli­ża histo­rię Trans­atlan­tyc­kiej Cen­tra­li Nadaw­czej w Babi­cach oraz bliź­nia­czej insta­la­cji SAQ w szwedz­kim Gri­me­ton. Zapra­sza­my do lektury!   Cały numer Gazet dostęp­ny TUTAJ

Read More

6 miejsce w SP CW Contest 2016

Posted by on 13 listopada 2016

6 miejsce w SP CW Contest 2016

              Miło nam poin­for­mo­wać, że sta­cja Klu­bo­wa SP9MOA zaję­ła 6 miej­sce w SP CW Con­test 2016. Przy klu­czu zasiadł nie­za­stą­pio­ny Kie­row­nik Sta­cji Klu­bo­wej Janek SP9BCH, któ­re­mu  przede wszyst­kim nale­żą się gra­tu­la­cje za ten wynik 🙂 Gra­tu­la­cje Janku!!!

Read More
error: Content is protected !!