Posts made in styczeń, 2017

Styczniowo-lutowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 27 stycznia 2017

Styczniowo-lutowy numer Gazety Niepołomickiej

Dostęp­ny jest już kolej­ny numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł Mariu­sza SP9HSQ pod­su­mo­wu­ją­cy III Ćwi­cze­nia Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej, któ­re Klub prze­pro­wa­dził w ubie­głym roku na tere­nie Gmi­ny Niepołomice.  Zapra­sza­my do lektury!! Link do całe­go nume­ru dostęp­ny tutaj!

Read More

Dzień klubowy 19.01.2017

Posted by on 20 stycznia 2017

Dzień klubowy 19.01.2017

Co cie­ka­we­go wyda­rzy­ło się wczo­raj w Klubie? Michał SP9MTJ roz­po­czął budo­wę swo­jej pierw­szej radio­sta­cji na fale krót­kie! Zaku­pił płyt­kę dru­ko­wa­ną i roz­po­czął luto­wa­nie ele­men­tów elek­tro­nicz­nych pod okiem Andrze­ja SQ9MUP i Mariu­sza SP9HSQ. Samo­dziel­na budo­wa i uru­cho­mie­nie radia nie jest spra­wą pro­stą. Pozwa­la jed­nak na zdo­by­cie urzą­dze­nia nadaw­czo-odbior­cze­go mini­mal­nym kosz­tem przy ogrom­nej satys­fak­cji z jego wyko­na­nia. Naby­te doświad­cze­nie – bezcenne. Adaś ćwi­czył lite­ro­wa­nie...

Read More

Pierwsza łączność Weroniki

Posted by on 16 stycznia 2017

Pierwsza łączność Weroniki

Po kil­ku­na­stu tygo­dniach szko­leń teo­re­tycz­nych oraz pra­cy na naszym tre­nin­go­wym radio­te­le­fo­nie, w dniu wczo­raj­szym Wero­ni­ka prze­pro­wa­dzi­ła swo­ją pierw­szą “praw­dzi­wą” łącz­ność na UKF-ie....

Read More

Grudniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 16 stycznia 2017

Grudniowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny gru­dnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej a w nim szó­sta część porad­ni­ka “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”. Tym razem Mariusz SP9HSQ odpo­wia­da na pyta­nia jakich urzą­dzeń nadaw­czo-odbior­czych uży­wa­ją krót­ko­fa­low­cy. Zapra­sza­my do lektury!! Wer­sja do prze­czy­ta­nia: http://sp9moa.moa.edu.pl/…/2016/12/Bez-tytułu-e148320906193… Peł­ny numer Gaze­ty...

Read More

Dzień Klubowy: 8 grudnia

Posted by on 16 stycznia 2017

Dzień Klubowy: 8 grudnia

Dzień Klu­bo­wy: 8 grudnia     Wero­ni­ka i Ewa pro­wa­dzą tre­nin­go­we łącz­no­ści pod okiem Jan­ka SP9BCH i Mariu­sza SP9HSQ. Antoś skła­da swo­je pierw­sze ukła­dy elektroniczne. Wszy­scy cze­ka­my na prze­lot ISS aby ode­brać obraz­ki z kosmo­su. Nie­ste­ty, gdy Sta­cja była nad nami nadaj­nik SSTV nie pra­co­wał i nic...

Read More
error: Content is protected !!