Posts made in styczeń, 2017

Podsumowanie III Ćwiczeń Łączności Kryzysowej — 15.12.2016

Posted by on 16 stycznia 2017

Podsumowanie III Ćwiczeń Łączności Kryzysowej — 15.12.2016

Pod­czas Dnia Klu­bo­we­go 15 grud­nia odby­ło się pod­su­mo­wa­nie III Ćwi­czeń Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej, któ­re prze­pro­wa­dzi­li­śmy w listo­pa­dzie na tere­nie Mia­sto i Gmi­na Nie­po­ło­mi­ce. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li m.in. Pan Bur­mistrz Roman Ptak, Pan Komen­dant Komi­sa­ria­tu Poli­cji w Nie­po­ło­mi­cach Tomasz Joniec, przed­sta­wi­ciel Stra­ży Miej­skiej, dyrek­tor Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach Pan Domi­nik Paster­nak, wie­lo­let­ni szef łącz­no­ści GOPR Pan dr Ryszard Dul­ski, pre­zes klu­bu SP...

Read More

III Ćwiczenia Łączności Kryzysowej — 27.11.2016

Posted by on 16 stycznia 2017

III Ćwiczenia Łączności Kryzysowej — 27.11.2016

W gmi­nie obo­wią­zu­je naj­wyż­szy sto­pień zagro­że­nia powo­dzio­we­go. Z powo­du zala­nia sta­cji trans­for­ma­to­ro­wej wystą­pił brak zasi­la­nia na tere­nie gmi­ny, przez co nie dzia­ła łącz­ność pro­fe­sjo­nal­na i komórkowa. Sta­cja Koor­dy­nu­ją­ca SP9MOA w Obser­wa­to­rium pra­cu­je na zasi­la­niu aku­mu­la­to­ro­wym oraz na agre­ga­cie prą­do­twór­czym zapew­nia­jąc łącz­ność pomię­dzy naj­waż­niej­szy­mi jed­nost­ka­mi w mieście. Godzi­na 12.25 cza­su lokal­ne­go, Sztab Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go w Nie­po­ło­mi­cach...

Read More

Reprezentacja SP9MOA na kontakcie ARISS we Wrocławiu

Posted by on 16 stycznia 2017

Reprezentacja SP9MOA na kontakcie ARISS we Wrocławiu

25 listo­pa­da zało­ga SP9MOA w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ i Andrzej SQ9MUP uczest­ni­czy­ła w nie­zwy­kłym wyda­rze­niu.  Dzia­ło się tego dnia! A to za spra­wą ARISS w Sale­zie, któ­ry mie­li­śmy przy­jem­ność obej­rzeć na żywo w Liceum Sale­zjań­skim we Wro­cła­wiu. Jeste­śmy pod wiel­kim wra­że­niem, któ­re moty­wu­je nas do dzia­ła­nia jesz­cze bar­dziej. Dzię­ku­je­my p. Annie Bukie­wicz-Szul za zaproszenie! Jeste­ście cie­ka­wi jak było??  Zapra­sza­my do obej­rze­nia...

Read More
error: Content is protected !!