Posts made in luty, 2017

SP9MOA otrzymało dofinansowanie!!

Posted by on 7 lutego 2017

SP9MOA otrzymało dofinansowanie!!

Dzię­ki dota­cji Bur­mi­strza Mia­sto i Gmi­na Nie­po­ło­mi­ce będzie­my reali­zo­wać dru­gi etap budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej! Wła­śnie pod­pi­sa­li­śmy sto­sow­ną umo­wę, zgod­nie z któ­rą otrzy­ma­ne środ­ki w wyso­ko­ści 10 tysię­cy zło­tych prze­zna­czy­my na uru­cho­mie­nie lokal­ne­go prze­mien­ni­ka FM, prze­kaź­ni­ka APRS oraz dopo­sa­że­nie sta­cji klu­bo­wej w sprzęt radiowy.

Read More

Opłatek w Tenczynie 28/01/2017

Posted by on 7 lutego 2017

Opłatek w Tenczynie 28/01/2017

28 stycz­nia w Ten­czy­nie odby­ło się corocz­ne spo­tka­nie opłat­ko­we krót­ko­fa­low­ców. Nie zabra­kło na nim przed­sta­wi­cie­li SP9MOA w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP i Rafał SQ9IAB. Rela­cję fil­mo­wą z tego wyda­rze­nia moż­na zoba­czyć na fil­mie kole­gów z Kra­kow­sko-Pod­ha­lań­skiej Gru­py Krótkofalowców: Gale­ria autor­stwa Micha­ła SQ9ZAY dostęp­na...

Read More
error: Content is protected !!