Posts made in marzec, 2017

Walne Zebranie Członków — 23.02.2017

Posted by on 12 marca 2017

Walne Zebranie Członków — 23.02.2017

23 lute­go pod­czas Dnia Klu­bo­we­go odby­ło się Zebra­nie Człon­ków Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców. Mia­ło ono cha­rak­ter sprawozdawczy. Pre­zes Michał SQ9ZAY po przy­wi­ta­niu zebra­nych przed­sta­wił spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z ubie­gło­rocz­nej dzia­łal­no­ści Klu­bu. Następ­nie głos zabrał sekre­tarz Mariusz SP9HSQ, któ­ry przed­ło­żył zebra­nym spra­woz­da­nie finan­so­we. Po tym wszyst­kim wypo­wie­dział się prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rewi­zyj­nej Janek SP9BCH, któ­ry w swo­im spra­woz­da­niu pozy­tyw­nie oce­nił dzia­łal­ność...

Read More

Ferie w SP9MOA

Posted by on 12 marca 2017

Ferie w SP9MOA

Dzia­ło się pod­czas “feryj­nych” Dni Klu­bo­wych w SP9MOA… Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu i krót­kiej foto­re­la­cji autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ    ...

Read More

Spotkanie w Nadleśnictwie Niepołomice

Posted by on 12 marca 2017

Spotkanie w Nadleśnictwie Niepołomice

Trzy­maj­cie kciuki! Począt­kiem lute­go w Nad­le­śnic­twie Nie­po­ło­mi­ce odby­ło się spo­tka­nie dele­ga­cji SP9MOA z Nad­le­śni­czym, panem Łuka­szem Nowa­kiem oraz Sze­fem Stra­ży Leśnej, panem Toma­szem Siciń­skim. Roz­ma­wia­li­śmy o wspól­nych dzia­ła­niach w 2017 roku, a szcze­gól­nie o moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia infra­struk­tu­ry Nad­le­śnic­twa do naszych celów, w ramach budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej. Ale żeby nie zape­szyć, na razie nic wię­cej...

Read More
error: Content is protected !!