Posts made in kwiecień, 2017

Dr inż. Ryszard Dulski Honorowym Członkiem SP9MOA!!!

Posted by on 11 kwietnia 2017

Dr inż. Ryszard Dulski Honorowym Członkiem SP9MOA!!!

Miło nam poin­for­mo­wać, że w dniu 23 lute­go 2017r. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków SP9MOA jed­no­gło­śnie prze­gło­so­wa­ło uchwa­łę o przy­zna­niu Hono­ro­we­go Człon­kow­stwa Klu­bu Panu dr inż. Ryszar­do­wi Dul­skie­mu; elek­tro­ni­ko­wi, pasjo­na­to­wi radia, a w prze­szło­ści m.in. Sze­fo­wi Służ­by Łącz­no­ści GOPR. Nie­oce­nio­ne­mu przy­ja­cie­lo­wi Klu­bu, któ­ry od same­go począt­ku wspie­ra nasze dzia­ła­nia głów­nie poprzez pomoc mery­to­rycz­ną jak i rze­czo­wą udo­stęp­nia­jąc nam swo­je zbio­ry na wysta­wy...

Read More

Marcowe wydanie Gazety Niepołomickiej

Posted by on 11 kwietnia 2017

Marcowe wydanie Gazety Niepołomickiej

Uka­za­ło się już mar­co­we wyda­nie Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim kolej­na część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”. Tym razem Mariusz SP9HSQ opo­wia­da czym są i jak dzia­ła­ją ante­ny. Zapra­sza­my do lektury!!! Cały numer Gaze­ty dostęp­ny TUTAJ

Read More

SP9MOA w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego

Posted by on 11 kwietnia 2017

SP9MOA w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego

W pią­tek, 3 mar­ca Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców gościł w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Nie­po­ło­mi­cach. W ramach świę­ta patro­na na dzie­cia­ki cze­ka­ło wie­le atrak­cji. Jed­ną z nich była wła­śnie Sta­cja SP9MOA. Mło­dzież mogła zoba­czyć urzą­dze­nia do pro­wa­dze­nia łącz­no­ści na KF i UKF, spraw­dzić się w kąci­ku tele­gra­ficz­nym oraz posłu­chać wykła­du czym jest krót­ko­fa­lar­stwo. Sta­cja cie­szy­ła się zain­te­re­so­wa­niem, co każe nam poja­wiać się tam częściej  Foto:...

Read More
error: Content is protected !!