Posts made in październik, 2017

Październikowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 23 października 2017

Październikowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny paź­dzier­ni­ko­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ opi­su­ją­cy tego­rocz­ny pro­jekt, któ­ry reali­zo­wa­ny jest przy wspar­ciu finan­so­wym pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich, Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go i Gmi­ny Miej­skiej Kraków. Zapra­sza­my do lektury   Cały numer Gaze­ty dostęp­ny...

Read More

Małopolska Noc Naukowców 2017

Posted by on 3 października 2017

Małopolska Noc Naukowców 2017

W minio­ny pią­tek 29 wrze­śnia już po raz czwar­ty uczest­ni­czy­li­śmy w Mało­pol­ska Noc Naukow­ców przy Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach. W tym roku przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji; oprócz dobrze zna­nych Kąci­ka Tele­gra­ficz­ne­go czy poka­zu łącz­no­ści moż­na było spró­bo­wać swo­ich sił w luto­wa­nia pro­stych ukła­dów oraz zoba­czyć jak “wyglą­da” nasz głos na ekra­nie oscyloskopu 🙂 Zain­te­re­so­wa­nie prze­ro­sło nasze naj­śmiel­sze oczekiwania! Chce­cie zoba­czyć jak było?...

Read More

HF12FOG — Podsumowanie

Posted by on 3 października 2017

HF12FOG — Podsumowanie

Sta­cja pra­co­wa­ła w dniach od 18 do 24 wrze­śnia, prze­pro­wa­dzo­no w tym cza­sie 548 łącz­no­ści z ope­ra­to­ra­mi z 47 kra­jów na 4 kon­ty­nen­tach. Wyni­ki pre­zen­tu­je tabel­ka i mapa 🙂 Naj­dal­sze łącz­no­ści to Indo­ne­zja i USA 🙂 Zaczy­na­ją już do nas spły­wać potwier­dze­nia łącz­no­ści w for­mie elek­tro­nicz­nej, pre­zen­tu­je­my kil­ka cie­kaw­szych, w tym łącz­ność z Kosmo­dro­mem Baj­ko­nur...

Read More

HF12FOG — Dwunaste Pola Chwały 22–24.09.2017

Posted by on 3 października 2017

HF12FOG — Dwunaste Pola Chwały 22–24.09.2017

12 Pola Chwa­ły prze­szły do histo­rii. Jak zwy­kle bawi­li­śmy się świet­nie, a przy tym mogli­śmy popu­la­ry­zo­wać nasze hobby 🙂 A to co widzie­li­śmy pre­zen­tu­je­my na zdję­ciach Mariu­sza...

Read More

Wrześniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 3 października 2017

Wrześniowy numer Gazety Niepołomickiej

Uka­zał się już wrze­śnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej a w nim Michał SQ9ZAY roz­wie­wa wąt­pli­wo­ści czy da się nawią­zać łącz­ność z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmicz­ną 🙂  Zapra­sza­my do lektury Cały numer Gaze­ty pod adre­sem: https://drive.google.com/file/d/0B6d6w0Mm5qkweUpvVUlWMjM2RG8/view

Read More
error: Content is protected !!