Posts made in październik, 2017

Konkurs FIO rozstrzygnięty!!! Mamy grant!!

Posted by on 3 października 2017

Konkurs FIO rozstrzygnięty!!! Mamy grant!!

Tak jak w poprzed­nich latach, rów­nież i w tym roku zgło­si­li­śmy nasz pro­jekt do Kon­kur­su Gran­to­we­go na Mikro-dota­cje dla Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, orga­ni­zo­wa­ny przez Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich — Mało­pol­ska Lokal­nie. Pro­jekt został pozy­tyw­nie oce­nio­ny i otrzy­ma­li­śmy grant w wyso­ko­ści 5.000 złotych! Część przy­zna­nych pie­niąż­ków już wyda­li­śmy na zakup nowo­cze­snej radio­sta­cji Yaesu FT-8900 (w ramach budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej) oraz na oscy­lo­skop...

Read More

Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF z wizytą w SP9MOA

Posted by on 3 października 2017

Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF z wizytą w SP9MOA

Dzień Klu­bo­wy 10 sierp­nia był dla nas szcze­gól­ny, a to za spra­wą pre­ze­sa PZK Wal­de­ma­ra Sznaj­de­ra 3Z6AEF, któ­ry wraz z kole­ga­mi Mać­kiem SP9MRN, Jur­kiem SQ6BBA oraz Szy­mo­nem SQ9ZAQ odwie­dził naszą siedzibę. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my za upo­min­ki i dobre sło­wa, któ­re napę­dza­ją nas do dal­szej pracy!!! foto: Rafał Kowa­lik SQ9IAB...

Read More
error: Content is protected !!