Posts made in styczeń, 2018

Grupa do zadań specjalnych czyli Radiosondy

Posted by on 7 stycznia 2018

Grupa do zadań specjalnych czyli Radiosondy

Ostat­ni­mi cza­sy gru­pa naszych klu­bo­wi­czów zacho­ro­wa­ła na pew­ną nie­ule­czal­ną przy­pa­dłość zwa­na Son­do­zą. Cho­ro­ba ta obja­wia się niczym nie poskro­mio­ną pogo­nią za radio­son­da­mi meteo 🙂  Mówiąc po ludz­ku od nie­daw­na dzię­ki sprzy­ja­ją­cym wia­trom w nasze oko­li­ce zapusz­cza­ją się radio­son­dy wypusz­cza­ne w cze­skiej miej­sco­wo­ści Pro­stějov. Zaszcze­pie­ni tema­tem przez Tom­ka SP9UOB posta­no­wi­li­śmy nie prze­pu­ścić naj­bliż­szej oka­zji zdo­by­cia takiej son­dy, no i się...

Read More

Grudniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 7 stycznia 2018

Grudniowy numer Gazety Niepołomickiej

Uka­zał sie już gru­dnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł Mariu­sza SP9HSQ opo­wia­da­ją­cy o naszych wspól­nych ćwi­cze­niach Mar­co­ni 2017. Zapra­sza­my do lektury 🙂

Read More

SP9MOA na fali radia UJot.fm

Posted by on 7 stycznia 2018

SP9MOA na fali radia UJot.fm

Kil­ka dni temu pod­czas Dnia Klu­bo­we­go odwie­dził nas repor­ter stu­denc­kie­go Radia UJOTfm, Grze­gorz Jarecki.  A to co usły­szał przed­sta­wił w swo­im repor­ta­żu, do któ­re­go wysłu­cha­nia ser­decz­nie zapraszamy!!!

Read More

Gala FIO — 11.12.2017

Posted by on 7 stycznia 2018

Gala FIO — 11.12.2017

11 grud­nia w Muzeum Lot­nic­twa w Kra­ko­wie odby­ła się uro­czy­sta Gala Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich pod­su­mo­wu­ją­ca tego­rocz­ne pro­jek­ty. Nie zabra­kło na niej SP9MOA wraz ze sto­iskiem, któ­re cie­szy­ło się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Dzię­ku­je­my za zaproszenie 🙂...

Read More

Listopadowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 7 stycznia 2018

Listopadowy numer Gazety Niepołomickiej

Zapra­sza­my do lek­tu­ry listo­pa­do­we­go nume­ru Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej. Tym razem Mariusz SP9HSQ opi­su­je reali­za­cję zada­nia Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go 2017 czy­li Warsz­tat elek­tro­nicz­ny, któ­ry dzię­ki gło­som mie­szań­ców gmi­ny może­my prowadzić 🙂

Read More
error: Content is protected !!