III Ćwiczenia Łączności Kryzysowej — 27.11.2016

Posted by on 16 stycznia 2017

III Ćwiczenia Łączności Kryzysowej — 27.11.2016

W gmi­nie obo­wią­zu­je naj­wyż­szy sto­pień zagro­że­nia powo­dzio­we­go. Z powo­du zala­nia sta­cji trans­for­ma­to­ro­wej wystą­pił brak zasi­la­nia na tere­nie gmi­ny, przez co nie dzia­ła łącz­ność pro­fe­sjo­nal­na i komórkowa.
Sta­cja Koor­dy­nu­ją­ca SP9MOA w Obser­wa­to­rium pra­cu­je na zasi­la­niu aku­mu­la­to­ro­wym oraz na agre­ga­cie prą­do­twór­czym zapew­nia­jąc łącz­ność pomię­dzy naj­waż­niej­szy­mi jed­nost­ka­mi w mieście.
Godzi­na 12.25 cza­su lokal­ne­go, Sztab Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go w Nie­po­ło­mi­cach miesz­czą­cy się w lokalu Stra­ży Miej­skiej (budy­nek Poli­cji) otrzy­mu­je infor­ma­cję o zablo­ko­wa­nym prze­pu­ście pod mostem na Drwin­ce, nie­da­le­ko nowej szko­ły na Jazach. Poziom wody szyb­ko wzra­sta. Most patro­lu­je kole­ga Michał ze swo­im synem. Ponie­waż nie jest krót­ko­fa­low­cem, infor­ma­cje prze­ka­zu­je tury­stycz­nym radio­te­le­fo­nem PMR do poste­run­ku przy moście na Wiśle (dro­ga 75). Stam­tąd mel­dun­ki tra­fia­ją do sta­cji koor­dy­nu­ją­cej SP9MOA (Obser­wa­to­rium) a następ­nie do Szta­bu Zarzą­dza­nia. Dro­gą radio­wą powia­da­mia­na jest OSP Nie­po­ło­mi­ce i natych­miast dys­po­nu­je zastę­pem do udroż­nie­nia prze­pu­stu. Na wałach wiśla­nych dyżu­ru­je Patrol Har­ce­rzy Szczep Pusz­cza — Nie­po­ło­mi­ce, z któ­rym łącz­ność utrzy­my­wa­na jest rów­nież za pomo­cą radio­te­le­fo­nów PMR. Patrol docie­ra do miej­sca wska­za­ne­go przez Wydział Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go z Wie­licz­ki, gdzie znaj­du­je się cięż­ko ran­ny męż­czy­zna. Koniecz­ny jest natych­mia­sto­wy trans­port do szpi­ta­la. Śmi­gło­wiec zosta­je wezwa­ny przez Mało­pol­ską Ama­tor­ską Sieć Ratun­ko­wą (sta­cja SP0MASR), z któ­rą mamy bez­po­śred­ni kon­takt radio­wy. Krót­ko­fa­low­cy prze­ka­zu­ją rów­nież mel­dun­ki ze ślu­zy na Kępie, gdzie wystą­pił prze­ciek i jest groź­ba ewa­ku­acji miesz­kań­ców. W tere­nia dzia­ła kie­row­ca z radiem CB, prze­ka­zu­jąc na kana­le 9 infor­ma­cje z wybra­nych miejsc pro­wa­dze­nia akcji przeciwpowodziowej.
Krót­ko­fa­low­cy pokry­wa­ją zasię­giem radio­wym cały teren pro­wa­dze­nia akcji ratun­ko­wej, prze­ka­zu­jąc komu­ni­ka­ty pomię­dzy wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi dzi­siej­szych ćwiczeń.

Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla OSP Nie­po­ło­mi­ce oraz Har­ce­rzy Szcze­pu “Pusz­cza” za czyn­ny udział w ćwiczeniach!!

error: Content is protected !!