Posts by Michał SQ9ZAY

Manewry “Albatros”

Posted by on 15 sierpnia 2019

Manewry “Albatros”

W ramach dzia­ła­nia Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce oraz na mocy poro­zu­mie­nia z Nad­le­śnic­twem Nie­po­ło­mi­ce, w dniu 02.06.2019 r. zabez­pie­cza­li­śmy łącz­ność radio­wą pod­czas dużej uro­czy­sto­ści na Pola­nie Poszy­na. Naszym zada­niem było czu­wa­nie nad pra­wi­dło­wym dzia­ła­niem łącz­no­ści Leśni­ków oraz zapew­nie­nie zapa­so­we­go kana­łu komu­ni­ka­cji. To już nie były ćwi­cze­nia lecz praw­dzi­wa akcja, pod­czas któ­rej zdo­by­li­śmy kolej­ne cen­ne...

Read More

Jazy 2019

Posted by on 15 sierpnia 2019

Jazy 2019

2 czerw­ca przy koście­le na Jazach odbył się Pik­nik Rodzin­ny, na któ­rym tra­dy­cyj­nie nie zabra­kło Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji Mariu­sza...

Read More

Adaptujemy się :)

Posted by on 15 sierpnia 2019

Adaptujemy się :)

W nowym pomiesz­cze­niu klu­bo­wym trwa­ją porząd­ki. Adap­tu­je­my pomiesz­cze­nie w har­ców­ce na uli­cy Par­ty­zan­tów w Nie­po­ło­mi­cach. Wszyst­kich chęt­nych do pomo­cy...

Read More

Tymczasowa siedziba SP9MOA

Posted by on 15 sierpnia 2019

Tymczasowa siedziba SP9MOA

Jak wie­cie od kil­ku tygo­dni trwa prze­bu­do­wa Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach, a co za tym idzie nasze spo­tka­nia klu­bo­we musia­ły zostać zawieszone. Ale mamy dobrą wia­do­mość!!! Dzię­ki uprzej­mo­ści Szczep Pusz­cza — Nie­po­ło­mi­ce i KPH wzna­wia­my nasze spo­tka­nia klu­bo­we w tym­cza­so­wej sie­dzi­bie w Har­ców­ce przy ul. Partyzantów! Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych krót­ko­fa­lar­stwem w każ­dy czwar­tek od godzi­ny 18-tej. Naj­bliż­sze spo­tka­nie...

Read More

V Piknik Rodzinny Szczepu “Puszcza”

Posted by on 15 sierpnia 2019

V Piknik Rodzinny Szczepu “Puszcza”

2 maja 2019r. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA uczest­ni­czył w V Pik­ni­ku Rodzin­nym orga­ni­zo­wa­nym przez Szczep Pusz­cza — Nie­po­ło­mi­ce. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji przy­go­to­wa­nej przez Mariu­sza...

Read More
error: Content is protected !!