Posts by Michał SQ9ZAY

Konstruktorzy CanSat w SP9MOA

Posted by on 15 sierpnia 2019

Konstruktorzy CanSat w SP9MOA

Dopie­ro teraz może­my odtaj­nić zdję­cia i powie­dzieć o naszych sekret­nych spo­tka­niach z kon­struk­to­ra­mi CanSat‑a, maleń­kie­go pro­to­ty­pu sate­li­ty, wyko­na­ne­go przez uczniów kra­kow­skie­go siód­me­go LO. Kole­dzy kon­sul­to­wa­li z nami część radio­wą pro­jek­tu. Wspól­nie przy­go­to­wa­li­śmy naj­bar­dziej opty­mal­ną ante­nę nadaw­czą, dzię­ki któ­rej Can­Sat będzie wysy­łał w trak­cie lotu infor­ma­cje o tem­pe­ra­tu­rze, ciśnie­niu, wigot­no­ści oraz zanie­czysz­cze­niu powie­trza. Pobie­rze też prób­ki powie­trza...

Read More

Czas na zmiany

Posted by on 15 sierpnia 2019

Czas na zmiany

Nade­szła chwi­la, kie­dy to na ponad rok żegna­my się z tym miej­scem… Miej­scem gdzie wszyst­ko się zaczę­ło… W związ­ku z prze­bu­do­wąM­ło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­ca­chroz­po­czy­na­my demon­taż insta­la­cji ante­no­wych i powo­li paku­je­my rze­czy. Ale nie mar­tw­cie się, powró­ci­my tu wraz z odda­niem do użyt­ku nowe­go budyn­ku😉 Nie pozbę­dzie­cie się nas tak łatwo😂😂😂 o miej­scach tym­cza­so­we­go poby­tu będzie­my infor­mo­wać...

Read More

Najnowsze wiadomości z orbity!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Najnowsze wiadomości z orbity!

Czy­taj­cie nas w Gaze­cie Nie­po­ło­mic­kiej, w stycz­nio­wym nume­rze Mariusz SP9HSQ opi­su­je misję pol­skie­go sate­li­ty (arty­kuł dostęp­ny tutaj: http://sp9moa.moa.edu.pl/2019_01/ ). Obszer­niej­szy tekst poja­wił się na sto­nie http://wiadomosci.niepolomice.eu/…/niepolomiccy-krotkofalo…/ A nasz PW-Sat2 mie­wa się zna­ko­mi­cie i jest coraz bli­żej Zie­mi! Od momen­tu otwar­cia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go obni­żył orbi­tę o pra­wie trzy kilo­me­try (pomi­mo drob­nych uszko­dzeń folii widocz­nych na zdję­ciu)....

Read More

Serce do nieba SSTV

Posted by on 15 sierpnia 2019

Serce do nieba SSTV

Misja balo­no­wa Ser­ce do Nie­ba SSTV zor­ga­ni­zo­wa­na przez kole­gów z Klub Łącz­no­ści Ratun­ko­wej SP6ZWR w ramach 27 Fina­łu WOŚP zakoń­czy­ła się powo­dze­niem!! W trak­cie tej misji Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA posłał radio­wo emi­sją SSTV do prze­mien­ni­ka umiesz­czo­ne­go na balo­nie kil­ka obraz­ków pre­zen­tu­ją­cych Mia­sto i Gmi­na Nie­po­ło­mi­ce a tak­że nasz klub. Obraz­ki zosta­ły odbie­ra­ne przez radio­ama­to­rów...

Read More

Nasza stacja w TOP 10!!!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Nasza stacja w TOP 10!!!

Kole­dzy z Zespo­łu PW-Sat2 ogło­si­li wyni­ki radio­wych nasłu­chów pol­skie­go sate­li­ty. Sta­cja klu­bo­wa SP9MOA z Nie­po­ło­mic jest na bar­dzo wyso­kim, pią­tym miej­scu z ilo­ścią 12.580 ode­bra­nych i prze­sła­nych pakie­tów danych! To dla nas spo­re osią­gnię­cie, zwa­żyw­szy na skrom­ne warun­ki odbio­ru. Ante­ny umiesz­czo­ne są nisko, ze wszyst­kich kie­run­ków oprócz pół­noc­no-wschod­nie­go jeste­śmy oto­cze­ni budyn­ka­mi, nie mamy (jesz­cze) pro­fe­sjo­nal­ne­go wzmac­nia­cza LNA przy ante­nie, a nasz...

Read More
error: Content is protected !!