Posts by Michał SQ9ZAY

AWARIA ANTEN!!!

Posted by on 15 sierpnia 2019

AWARIA ANTEN!!!

Wczo­raj po połu­dniu nasze ante­ny prze­sta­ły się krę­cić i nie ode­bra­li­śmy żad­nych danych z trzech prze­lo­tów 🙁 Uszko­dze­niu uległ ste­row­nik roto­ra, a dokład­nie (praw­do­po­dob­nie) prze­kaź­nik odpo­wia­da­ją­cy za włą­cze­nie obro­tu w lewo.Jak to zwy­kle bywa, w nocy na sali ope­ra­cyj­nej (tzn. na warsz­ta­cie) wszyst­ko dzia­ła­ło popraw­nie, mimo to prze­kaź­nik został wymie­nio­ny. Mamy nadzie­ję, że to ten ele­ment odpo­wia­dał za awa­rię (od począt­ku misji ste­row­nik dzia­ła...

Read More

No to ŻEGLUJEMY!

Posted by on 15 sierpnia 2019

No to ŻEGLUJEMY!

Pod­czas dzi­siej­sze­go prze­lo­tu oko­ło godzi­ny 10:50, pol­ski sate­li­ta otrzy­mał roz­kaz otwar­cia żagla deorbitacyjnego.Nasza klu­bo­wa sta­cja nasłu­cho­wa w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym ode­bra­ła pakie­ty ozna­cza­ją­ce roz­po­czę­cie eks­pe­ry­men­tu. Prze­sła­na przez sate­li­tę tele­me­tria potwier­dzi­ła waha­nia napię­cia zwią­za­ne z pro­ce­sem prze­pa­la­nia spe­cjal­ne­go sznur­ka, trzy­ma­ją­ce­go żagiel w pojem­ni­ku. Po jego uwol­nie­niu, żyro­sko­py zare­je­stro­wa­ły duże wstrzą­sy sate­li­ty, co by świad­czy­ło...

Read More

Najnowsze wieści z orbity!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Najnowsze wieści z orbity!

Zobacz­cie, co przy­tra­fi­ło się pol­skie­mu sate­li­cie i dla­cze­go Zespół PWSat‑a zarzą­dził wcze­śniej­sze (czy­li jutro) otwar­cie żagla deorbitacyjnego:https://pw-sat.pl/otwarcie-zagla-deorbitacyjnego-zaplanowa…/ Nasza klu­bo­wa sta­cja jest goto­wa do odbio­ru sygna­łów z kosmo­su. Wczo­raj­sze poszu­ki­wa­nie lokal­ne­go zakłó­ce­nia zakoń­czy­ło się suk­ce­sem. Wino­waj­cą była kla­wia­tu­ra, emi­tu­ją­ca “śmie­ci radio­we” m.in. na czę­sto­tli­wo­ści uży­wa­nej przez sate­li­tę. Teraz będzie­my mogli zde­ko­do­wać i dostar­czyć jesz­cze wię­cej...

Read More

Kosmiczny Eksperyment z naszym udziałem!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Kosmiczny Eksperyment z naszym udziałem!

Miło nam poin­for­mo­wać, że zosta­li­śmy zapro­sze­ni do współ­re­ali­za­cji naj­waż­niej­sze­go z eks­pe­ry­men­tów pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 , czy­li otwar­cia żagla deorbitacyjnego.Naszą rolą będzie ode­bra­nie moż­li­wie naj­więk­szej ilo­ści danych wysy­ła­nych dro­gą radio­wą przez sate­li­tę w trak­cie pro­ce­du­ry otwie­ra­nia pojem­ni­ka i roz­wi­ja­nia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go. Będzie­my też sta­rać się prze­chwy­cić zdję­cie z kame­ry pokła­do­wej, potwier­dza­ją­ce pra­wi­dło­we wyko­na­nie eksperymentu.W ramach przy­go­to­wań,...

Read More

Nowy przekaźnik APRS już (prawie) na Marsie!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Nowy przekaźnik APRS już (prawie) na Marsie!

Las ma mnó­stwo zalet i jed­ną wadę — poże­ra fale radio­we. Dla­te­go trud­no Wam tele­fo­no­wać w trak­cie spa­ce­ru po Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej a nam cięż­ko pro­wa­dzić bez­po­śred­nią łącz­ność radio­wą czy prze­słać swo­ją pozy­cję geo­gra­ficz­ną w trak­cie akcji ratun­ko­wej na tere­nie zale­sio­nym. Posta­no­wi­li­śmy więc umie­ścić w środ­ku lasu na wie­ży obser­wa­cyj­nej Hysne nasz prze­kaź­nik APRS, w warun­kach iście mar­sjań­skich (brak prą­du, hura­ga­no­we wia­try, eks­tre­mal­nie wyso­kie i niskie...

Read More
error: Content is protected !!