AWARIA ANTEN!!!

Posted by on 15 sierpnia 2019

AWARIA ANTEN!!!

Wczo­raj po połu­dniu nasze ante­ny prze­sta­ły się krę­cić i nie ode­bra­li­śmy żad­nych danych z trzech prze­lo­tów  
Uszko­dze­niu uległ ste­row­nik roto­ra, a dokład­nie (praw­do­po­dob­nie) prze­kaź­nik odpo­wia­da­ją­cy za włą­cze­nie obro­tu w lewo.
Jak to zwy­kle bywa, w nocy na sali ope­ra­cyj­nej (tzn. na warsz­ta­cie) wszyst­ko dzia­ła­ło popraw­nie, mimo to prze­kaź­nik został wymie­nio­ny. Mamy nadzie­ję, że to ten ele­ment odpo­wia­dał za awa­rię (od począt­ku misji ste­row­nik dzia­ła bez przerwy, a prze­kaź­ni­ki wyko­na­ły kil­ka­dzie­siąt tysię­cy prze­łą­czeń).
Rano pod­pię­li­śmy ste­row­nik i sys­tem ante­no­wy ruszył. W dwóch przed­po­łu­dnio­wych prze­lo­tach ode­bra­li­śmy 64 pakie­ty danych z sate­li­ty.
Mamy nadzie­ję, że wczo­raj­sza awa­ria naszej sta­cji nie spo­wo­do­wa­ła prze­rwa­nia misji PW-Sat2 i sate­li­ta mie­wa się dobrze 

error: Content is protected !!