Baner

Manewry “Albatros”

Posted by on 15 sierpnia 2019

Manewry “Albatros”

W ramach dzia­ła­nia Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce oraz na mocy poro­zu­mie­nia z Nad­le­śnic­twem Nie­po­ło­mi­ce, w dniu 02.06.2019 r. zabez­pie­cza­li­śmy łącz­ność radio­wą pod­czas dużej uro­czy­sto­ści na Pola­nie Poszy­na. Naszym zada­niem było czu­wa­nie nad pra­wi­dło­wym dzia­ła­niem łącz­no­ści Leśni­ków oraz zapew­nie­nie zapa­so­we­go kana­łu komu­ni­ka­cji. To już nie były ćwi­cze­nia lecz praw­dzi­wa akcja, pod­czas któ­rej zdo­by­li­śmy kolej­ne cen­ne...

Read More

Adaptujemy się :)

Posted by on 15 sierpnia 2019

Adaptujemy się :)

W nowym pomiesz­cze­niu klu­bo­wym trwa­ją porząd­ki. Adap­tu­je­my pomiesz­cze­nie w har­ców­ce na uli­cy Par­ty­zan­tów w Nie­po­ło­mi­cach. Wszyst­kich chęt­nych do pomo­cy...

Read More

V Piknik Rodzinny Szczepu “Puszcza”

Posted by on 15 sierpnia 2019

V Piknik Rodzinny Szczepu “Puszcza”

2 maja 2019r. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA uczest­ni­czył w V Pik­ni­ku Rodzin­nym orga­ni­zo­wa­nym przez Szczep Pusz­cza — Nie­po­ło­mi­ce. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji przy­go­to­wa­nej przez Mariu­sza...

Read More

Konstruktorzy CanSat w SP9MOA

Posted by on 15 sierpnia 2019

Konstruktorzy CanSat w SP9MOA

Dopie­ro teraz może­my odtaj­nić zdję­cia i powie­dzieć o naszych sekret­nych spo­tka­niach z kon­struk­to­ra­mi CanSat‑a, maleń­kie­go pro­to­ty­pu sate­li­ty, wyko­na­ne­go przez uczniów kra­kow­skie­go siód­me­go LO. Kole­dzy kon­sul­to­wa­li z nami część radio­wą pro­jek­tu. Wspól­nie przy­go­to­wa­li­śmy naj­bar­dziej opty­mal­ną ante­nę nadaw­czą, dzię­ki któ­rej Can­Sat będzie wysy­łał w trak­cie lotu infor­ma­cje o tem­pe­ra­tu­rze, ciśnie­niu, wigot­no­ści oraz zanie­czysz­cze­niu powie­trza. Pobie­rze też prób­ki powie­trza...

Read More

Czas na zmiany

Posted by on 15 sierpnia 2019

Czas na zmiany

Nade­szła chwi­la, kie­dy to na ponad rok żegna­my się z tym miej­scem… Miej­scem gdzie wszyst­ko się zaczę­ło… W związ­ku z prze­bu­do­wąM­ło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­ca­chroz­po­czy­na­my demon­taż insta­la­cji ante­no­wych i powo­li paku­je­my rze­czy. Ale nie mar­tw­cie się, powró­ci­my tu wraz z odda­niem do użyt­ku nowe­go budyn­ku😉 Nie pozbę­dzie­cie się nas tak łatwo😂😂😂 o miej­scach tym­cza­so­we­go poby­tu będzie­my infor­mo­wać...

Read More

Najnowsze wiadomości z orbity!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Najnowsze wiadomości z orbity!

Czy­taj­cie nas w Gaze­cie Nie­po­ło­mic­kiej, w stycz­nio­wym nume­rze Mariusz SP9HSQ opi­su­je misję pol­skie­go sate­li­ty (arty­kuł dostęp­ny tutaj: http://sp9moa.moa.edu.pl/2019_01/ ). Obszer­niej­szy tekst poja­wił się na sto­nie http://wiadomosci.niepolomice.eu/…/niepolomiccy-krotkofalo…/ A nasz PW-Sat2 mie­wa się zna­ko­mi­cie i jest coraz bli­żej Zie­mi! Od momen­tu otwar­cia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go obni­żył orbi­tę o pra­wie trzy kilo­me­try (pomi­mo drob­nych uszko­dzeń folii widocz­nych na zdję­ciu)....

Read More
error: Content is protected !!