Ćwiczenia MARCONI 2017

Posted by on 7 stycznia 2018

Ćwiczenia MARCONI 2017

UWAGA! Będzie poważ­nie, bo krót­ko­fa­lar­stwo to nie tyl­ko zabawa.
W minio­ną sobo­tę na tere­nie naszej Pusz­czy odby­ły się Ćwi­cze­nia Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­ne wspól­nie z Nad­le­śnic­twem Nie­po­ło­mi­ce noszą­ce wie­le mówią­cy kryp­to­nim “Mar­co­ni 2017”. W ćwi­cze­niach uczest­ni­czy­ły jed­nost­ki Stra­ży Pożar­nej z Wie­licz­ki, Boch­ni i Sza­ro­wa, patro­le Poli­cji z Nie­po­ło­mic i Boch­ni, żoł­nie­rze z jed­nost­ki woj­sko­wej w Kła­ju, Straż Leśna oraz krót­ko­fa­low­cy. Celem ćwi­czeń było spraw­dze­nie działania łącz­no­ści służ pro­fe­sjo­nal­nych na tere­nie Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej, prze­te­sto­wa­nie moż­li­wo­ści współ­dzia­ła­nia jed­no­stek pod­czas pro­wa­dze­nia akcji ratun­ko­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści krót­ko­fa­low­ców do zapew­nie­nia łącz­no­ści zapasowej. 
Uczest­ni­cy ćwi­czeń prze­miesz­cza­li się po lesie w dwóch gru­pach i odda­la­jąc się od swo­ich macie­rzy­stych jed­no­stek, spraw­dza­li łącz­ność z radio­te­le­fo­nów samo­cho­do­wych oraz prze­no­śnych. W każ­dym pojeź­dzie znaj­do­wał się krot­ko­fa­lo­wiec, kró­ty przez prze­mien­nik prze­ka­zy­wał rapor­ty z testów do tym­cza­so­we­go punk­tu dowo­dze­nia na Żubrow­ni. W pojaz­dach znaj­do­wa­ły się nasze nadaj­ni­ki sys­te­mu APRS, więc prze­miesz­cza­nie się grup było widocz­ne na kom­pu­te­ro­wej mapie (www.aprs.fi). Dodat­ko­wo został uru­cho­mio­ny prze­no­śny prze­mien­nik Stra­ży Pożar­nej, któ­ry popra­wił łącz­ność pomię­dzy jednostkami.
Ćwi­cze­nia zakoń­czy­ły się poczę­stun­kiem przy ogni­sku, gdzie moż­na było wymie­nić uwa­gi i tele­fo­ny, oraz pody­sku­to­wać o kolej­nych dzia­ła­niach mają­cych na celu inte­gra­cję służb pro­fe­sjo­nal­nych, leśni­ków i krokofalowców.
Miłym akcen­tem była pochwa­ła w naszym kie­run­ku, a doty­czą­ca dzia­ła­nia łącz­no­ści ama­tor­skiej na tere­nie Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. To zna­czy, że nasza dwu­let­nia pra­ca w zakre­sie budo­wa­nia Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce nie poszła na mar­ne 🙂 Jest jesz­cze wie­le do zro­bie­nia, ale widzi­my, że war­to dzia­łać w tym zakresie.
Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Nad­le­śnic­tu Nie­po­ło­mi­ce za orga­ni­za­cję oraz wszyst­kim służ­bom za przy­by­cie na ćwiczenia!
Wkrót­ce uka­że się mate­riał fil­mo­wy z ćwi­czeń oraz ich podsumowanie.

error: Content is protected !!