Czas na zmiany

Posted by on 15 sierpnia 2019

Czas na zmiany

Nade­szła chwi­la, kie­dy to na ponad rok żegna­my się z tym miej­scem… Miej­scem gdzie wszyst­ko się zaczę­ło… W związ­ku z prze­bu­do­wąMło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cachroz­po­czy­na­my demon­taż insta­la­cji ante­no­wych i powo­li paku­je­my rze­czy. Ale nie mar­tw­cie się, powró­ci­my tu wraz z odda­niem do użyt­ku nowe­go budyn­ku😉 Nie pozbę­dzie­cie się nas tak łatwo😂😂😂 o miej­scach tym­cza­so­we­go poby­tu będzie­my infor­mo­wać na bie­żą­co😉

error: Content is protected !!