Czytajcie nas w Gazecie Niepołomickiej!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Czytajcie nas w Gazecie Niepołomickiej!

Kole­ga Rafał SQ9IAB napi­sał dwa faj­ne arty­ku­ły. Jeden o współ­za­wod­nic­twie krót­ko­fa­low­ców w zawo­dach a dru­gi (zupeł­ny hicior) o wypra­wach w dzi­kie i bez­lud­ne miej­sca. Tek­sty moż­na pobrać tu:
http://sp9moa.moa.edu.pl/2018_03‑2/ 
http://sp9moa.moa.edu.pl/2018_04/
a całe nume­ry GN moż­na pobrać stąd: http://wiadomosci.niepolomice.eu/…/gazeta-niepolomicka-2018/

error: Content is protected !!