Dr inż. Ryszard Dulski Honorowym Członkiem SP9MOA!!!

Posted by on 11 kwietnia 2017

Dr inż. Ryszard Dulski Honorowym Członkiem SP9MOA!!!

Miło nam poin­for­mo­wać, że w dniu 23 lute­go 2017r. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków SP9MOA jed­no­gło­śnie prze­gło­so­wa­ło uchwa­łę o przy­zna­niu Hono­ro­we­go Człon­kow­stwa Klu­bu Panu dr inż. Ryszar­do­wi Dul­skie­mu; elek­tro­ni­ko­wi, pasjo­na­to­wi radia, a w prze­szło­ści m.in. Sze­fo­wi Służ­by Łącz­no­ści GOPR. Nie­oce­nio­ne­mu przy­ja­cie­lo­wi Klu­bu, któ­ry od same­go począt­ku wspie­ra nasze dzia­ła­nia głów­nie poprzez pomoc mery­to­rycz­ną jak i rze­czo­wą udo­stęp­nia­jąc nam swo­je zbio­ry na wysta­wy w trak­cie naszych poka­zów. W dniu wczo­raj­szym mie­li­śmy przy­jem­ność wrę­czyć Panu Ryszar­do­wi skrom­ny upo­mi­nek w posta­ci tablicz­ki z tre­ścią uchwa­ły, któ­ra wyra­ża naszą wdzięcz­ność za dotych­cza­so­wą pomoc. Może­my powie­dzieć, że i przy tej oka­zji otrzy­ma­li­śmy garść wska­zó­wek tech­nicz­nych, któ­re z pew­no­ścią wyko­rzy­sta­my w kolej­nych projektach.

error: Content is protected !!