Dyplom “120 LAT RADIA ”

Posted by on 3 kwietnia 2015

Dyplom “120 LAT RADIA ”

W dniu 07 maja 1895 rosyj­ski fizyk i inży­nier Alek­san­der Popow na spo­tka­niu Rosyj­skie­go Towa­rzy­stwa Fizycz­ne­go i Che­micz­ne­go w Peters­bur­gu zapre­zen­to­wał urzą­dze­nie z któ­re­go otrzy­mał sygna­ły z iskier  oscy­la­to­ra Hert­za .  Eks­pe­ry­ment ten wyka­zał moż­li­wość prze­ka­zy­wa­nia wia­do­mo­ści na odle­głość bez kabli.
W Rosji i nie­któ­rych innych kra­jach, 7 maja obcho­dzo­ny jest jako “Dzień z Radiem”.
W związ­ku z 120. rocz­ni­cą tego wyda­rze­nia SRR (Sojuz Radio­ly­ubi­te­lei Ros­sii) orga­ni­zu­je i pro­wa­dzi dzia­łal­ność “Dni 120 lat Radia.”
W okre­sie 31.3 do 30.04.2015 pra­cu­ją ama­tor­skie sta­cje z oko­licz­no­ścio­wy­mi zna­ka­mi  R120##  z sufik­sa­mi RA — RZ.
Za prze­pro­wa­dze­nie okre­ślo­nej ilo­ści  łącz­no­ści z w/w sta­cja­mi wyda­wa­ny jest dyplom.

Sta­cja klu­bo­wa SP9MOA przez okres dwóch dni nawią­za­ła sto­sow­ną ilość
łącz­no­ści emi­sja­mi CWPHONE, DIGI  w celu speł­nie­nia warun­ków uzy­ska­nia dyplomu
w kate­go­rii MIX  “120 LAT RADIA ” / nr  dypl.559/

dyplom

Wg Wiki­pe­dii

Nad­mie­nić należy,że G. Mar­co­ni jest uzna­wa­ny jako wyna­laz­ca radio­wej  łącz­no­ści bezprzewodowej.W 1897 uzy­skał swój pierw­szy patent – brytyjski .
Mar­co­ni nie wyna­lazł radio­wej trans­mi­sji bez­prze­wo­do­wej, jest to dzie­ło wie­lu auto­rów. Nato­miast uczy­nił tę tech­ni­kę  uży­tecz­ną prak­tycz­nie, skła­da­jąc zna­ne wyna­laz­ki w dzia­ła­ją­ce sys­te­my łączności .
Odbior­nik Mar­co­nie­go był zaś prak­tycz­nie iden­tycz­ny z pre­zen­to­wa­nym wcze­śniej (w maju 1895) przez A. Popo­wa, któ­ry jed­nak przy­znał, że pra­ce Mar­co­nie­go dopro­wa­dzi­ły do prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia go na więk­szych odległościach.
W 1896, gdy Mar­co­ni skła­dał pierw­szy swój wnio­sek paten­to­wy,  N.Tesla posia­dał już osiem paten­tów na gene­ra­cję fal wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści do celów transmisji.
Pierw­szy swój „radio­wy” patent w urzę­dzie paten­to­wym USA Mar­co­ni zło­żył przy koń­cu roku 1900. Został on odrzu­co­ny jako zawierający
roz­wią­za­nia opi­sa­ne we wcze­śniej­szych patentach.
Nie­któ­re aspek­ty dzia­łal­no­ści Mar­co­nie­go, szcze­gól­nie przy­pi­sy­wa­nie sobie cudzych pomy­słów i wyna­laz­ków, budzą kon­tro­wer­sje współ­cze­śnie, a tak­że budzi­ły je w przeszłości.

73!

Jan Kuś  SP9BCH
Kie­row­nik sta­cji klu­bo­wej  S P 9 M O A

 

AKTUALIZACJA 26.042015

Sta­cja klu­bo­wa SP9MOA w kolej­nych dniach nawią­za­ła sto­sow­ną ilość
łącz­no­ści emi­sją CW i speł­ni­ła warun­ki uzy­ska­nia dyplomu
w kate­go­rii CW  “120 LAT RADIA ” / nr  dypl.759/

Dyplom CW 759

 

error: Content is protected !!