Dzień klubowy 19.01.2017

Posted by on 20 stycznia 2017

Dzień klubowy 19.01.2017

Co cie­ka­we­go wyda­rzy­ło się wczo­raj w Klubie?

Michał SP9MTJ roz­po­czął budo­wę swo­jej pierw­szej radio­sta­cji na fale krót­kie! Zaku­pił płyt­kę dru­ko­wa­ną i roz­po­czął luto­wa­nie ele­men­tów elek­tro­nicz­nych pod okiem Andrze­ja SQ9MUP i Mariu­sza SP9HSQ. Samo­dziel­na budo­wa i uru­cho­mie­nie radia nie jest spra­wą pro­stą. Pozwa­la jed­nak na zdo­by­cie urzą­dze­nia nadaw­czo-odbior­cze­go mini­mal­nym kosz­tem przy ogrom­nej satys­fak­cji z jego wyko­na­nia. Naby­te doświad­cze­nie – bezcenne.

Adaś ćwi­czył lite­ro­wa­nie w kodzie mię­dzy­na­ro­do­wym. Zna­ko­mi­cie radzi sobie już na tre­nin­go­wej radio­sta­cji, pro­wa­dząc łącz­no­ści w języ­ku pol­skim i angiel­skim. Jesz­cze kil­ka spo­tkań i będzie goto­wy do prze­pro­wa­dze­nia pierw­szej praw­dzi­wej łącz­no­ści na falach UKF 🙂

error: Content is protected !!