Dzień Klubowy

Posted by on 28 lutego 2015

Dzień Klubowy

 

W czwar­tek, 26 lute­go pod­czas dnia klu­bo­we­go spo­tka­ło nas kil­ka niespodzianek.

 

Jed­na z nich to odwie­dzi­ny kole­gów Mariu­sza SQ9T oraz Andrze­ja SQ9ZAS, a dru­ga to przy­by­cie z dru­kar­ni kart oko­licz­no­ścio­wych SN50MOA.

 

Mariusz SP9HSQ pro­wa­dził zaję­cia z nowym adep­tem sztu­ki ope­ra­tor­skiej Jur­kiem, nato­miast Michał SQ9ZAY wraz z Andrze­jem SQ9MUP w mię­dzy­cza­sie wydru­ko­wa­li naklej­ki przy­go­to­wa­ne przez Jan­ka SP9BCH i zaczę­li je kle­ić na karty.

Potem wszy­scy zasie­dli do pra­cy przy kar­tach, któ­ra zeszła nam aż do godzi­ny 21.

P1070855 (Kopiowanie)

P1070857 (Kopiowanie)

P1070858 (Kopiowanie)

Nie­ba­wem kar­ty tra­fią już do swo­ich adresatów.

error: Content is protected !!