Eksperymentalny odczyt dźwięku z fonografu Edisona — 31.07.2015r.

Posted by on 5 sierpnia 2015

Eksperymentalny odczyt dźwięku z fonografu Edisona — 31.07.2015r.

Dzię­ki uprzej­mo­ści Dyrek­to­ra Mało­pol­skie­go Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa, Pana Kaje­ta­na Kona­rzew­skie­go, w dniu 31 lip­ca br. na tere­nie Muzeum Fono­gra­fii w Nie­po­ło­mi­cach odbył się eks­pe­ry­men­tal­ny odczyt dźwię­ku z fono­gra­fu Edi­so­na. Urzą­dze­nie pro­du­ko­wa­ne było w latach 1900 — 1902 przez nie­miec­ką fir­mę Excel­sior Werke z Kolo­nii. Zosta­ło odre­stau­ro­wa­ne przez Pana Ryszar­da Dul­skie­go, któ­ry dodat­ko­wo doro­bił spe­cjal­ny prze­twor­nik opar­ty na mikro­fo­nie róż­ni­co­wym. Dzię­ki temu moż­li­wa była reje­stra­cja dźwię­ku zapi­sa­ne­go na wosko­wym wał­ku fono­gra­fu. Plik dźwię­ko­wy zosta­nie prze­ka­za­ny spe­cja­li­stom w celu oczysz­cze­nia z szu­mu i trza­sków (wałek posia­da uszko­dze­nie w posta­ci poprzecz­ne­go pęk­nię­cia), co być może pozwo­li na iden­ty­fi­ka­cję histo­rycz­ne­go nagra­nia. Pan Ryszard poważ­nie myśli rów­nież o pró­bie nagra­nia dźwię­ku na wał­ku przy pomo­cy histo­rycz­ne­go fono­gra­fu. W tym celu powsta­ła już dzia­ła­ją­ca repli­ka igły wyci­na­ją­cej rowek (na zdję­ciu w ręku Pana Ryszar­da). Nale­ży jesz­cze dobrać odpo­wied­ni mate­riał na wałek reje­stru­ją­cy. W ocze­ki­wa­niu na dal­szy ciąg histo­rii zabyt­ko­we­go fono­gra­fu, zapra­sza­my do odwie­dze­nia Muzeum Fono­gra­fii w Nie­po­ło­mi­cach, gdzie moż­na zoba­czyć wie­le innych cie­ka­wych urzą­dzeń do nagry­wa­nia i odtwa­rza­nia dźwię­ku, w tym zabyt­ko­we odbior­ni­ki radio­we. Link do stro­ny Muzeum:

http://muzeumfonografii.pl

 

 

 

error: Content is protected !!